Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Vefsn kommune laget en detaljreguleringsplan for E6 med g/s-veger Kulstaddalen.

Planstrekningen er en delparsell av Prosjekt E6 Helgeland sør. Hovedformålet med planforslaget er å skaffe hjemmelsgrunnlag for å bygge ny gang- sykkelveg på vest siden av E6.

I tillegg reguleres det inn arealer som tidligere er behandlet som en dispensasjons
søknad i forbindelse med bygging av gang- sykkelveg på øst siden av E6. E6 og gang- sykkelveg på østsiden er ferdig bygget.

Plandokumentene

Du kan last ned plandokumentene fra siden Reguleringsplan E6 Kulstaddalen

Innspill og frist

For ordens skyld nevner vi at det ikke skal gjøres endringer på E6. Vi ber om
synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 31.01.2022. Dette sendes skriftlig til:

  • på e-post til
  • eller med vanleg post til: Statens vegvesen, Pb. 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte May Brith Holand på tlf. 97 40 57 44 eller e-post

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.
Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Nordland