Statens vegvesen og Hamarøy kommune skal lage reguleringsplan for E6 Merkforrbakkan, og ber om innspill til planarbeidet.

E6-strekningen som skal reguleres er ca. tre km og ligger ved Sagpollen mellom Innhavet og Dragskrysset. Strekningen starter i sør etter avkjøring mot Hillingan og avsluttes i nord etter å ha passert Merkforrtjønna.

Viser kartutsnitt over planområdet til Detaljregulering E6 Merkforrbakkan, med plan-ID 1875202401. Illustrasjon Statens vegvesen.
Viser kartutsnitt over planområdet til Detaljregulering E6 Merkforrbakkan, med plan-ID 1875202401. Illustrasjon Statens vegvesen.

Hensikten med planarbeidet er utbedring av dagens veg, hvor reduksjon av stigning og utretting av svinger er det sentrale. For å kunne gjennomføre prosjektet skal det sikres tilgang på byggemasser og arealer for lagring av overskuddsmasser. Videre skal det legges til rette for etablering av ny bru over Svartvasselva og adkomstløsning til Hillingsagpollen hyttefelt.

Vurdering av krav til konsekvensutredning

Statens vegvesen som forslagsstiller har vurdert at planen utløser krav til
konsekvensutredning (KU) jf. konsekvensutredningsforskriften § 10 a) og b) fordi
planområdet kommer i berøring med verneområde etter naturmangfoldloven,
Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde, og naturtype med KU-verdi,
strandeng. Veglinjen krysser i tillegg trekklei for rein, men planen er imidlertid unntatt KU-plikt for reindrift jf. § 10 b) da tiltaket har vært utredet i tidligere plan, gjeldene reguleringsplan for E6 Merkforbakken 1849201503. 

Fullstendig vurdering av plikten til å konsekvensutrede finner du her: 

Annonsering og skriftlig varsel (brev til grunneiere) finner du her:

Ber om innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til vårt planarbeidet for Detaljregulering E6 Merkforrbakkan, med plan-ID 1875202401

Frist for innspill er 07. juni 2024. 

  • Send det skriftlig som e-post til: firmapost@vegvesen.no
  • Eller som brev til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Husk å merke med saksnummer 24/39186.

Har du spørsmål, kan du kontakte planleggingsleder Heidi Martens

  • Telefon 24 01 73 97
  • Epost heidi.martens@vegvesen.no.
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Hamarøy