I oktober 2021 startet arbeidet med ny gang- og sykkelveg under E6, og det markerte starten på utbedringen av E6 Sluppen. I 2022 ble E6 utvidet fra to til fire kjørefelt. Arbeidet langs Holtermannsvegen og metrobuss-stopp er under utbygging i 2023. 

Hensikten med prosjektet

Hensikten med prosjektet er å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende.

Tidligere var det kø på rampene til og fra E6 Omkjøringsvegen i rushperioder. Dette gav fremkommelighets- og trafikksikkerhetsutfordringer for trafikk på E6.

Ombygging av E6-rampene til to felt i hver retning ble åpnet for trafikk mars 2022, og har gitt et sikrere kjøremønster i Sluppenkrysset og har redusert køproblematikken. Dette har bidratt til å øke trafikksikkerheten i området.

Antall felt inn mot byen på fv. 6690 Holtermanns veg skal begrenses. Prosjektet vil med dette bidra til å oppnå nullvekstmålet ved å legge bedre til rette for kollektivtrafikk, og lede mer trafikk inn på E6 Omkjøringsvegen.

Etablering av nye holdeplasser for metrobuss i Holtermanns veg vil bidra til bedre tilgjengelighet med kollektivtransport i området.

Det legges også til rette for at gående og syklende får bedre fremkommelighet i området gjennom nye gang- og sykkelveger langs Holtermanns veg og Sluppen, og underganger under Omkjøringsvegen og Holtermanns veg. Gang- og sykkeltraseer skal være intuitive og lette å forstå.

Bygging av metrobussholdeplasser i Holtermanns veg og gang- og sykkelløsninger vil være ferdig i juni 2023.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag

E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Almar Aronsen

Prosjektleder
Telefon:
950 42 467
E-post:

Torstein Ryeng

Planleggingsleder
Telefon:
481 98 056
E-post:

Sist oppdatert: