I oktober 2021 startet arbeidet med ny gang- og sykkelveg under E6, og det markerte starten på utbedringen av E6 Sluppen. I 2022 ble E6 utvidet fra to til fire kjørefelt. Arbeidet langs Holtermannsvegen og metrobuss-stopp er under utbygging i 2023. 

Hensikten med prosjektet

Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg. Trondheim kommune er ansvarlig planmyndighet for reguleringsplanen.

Hensikten er å prioritere bussframkommelighet, ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende.

Det er i dag kø på rampene til og fra E6 Omkjøringsvegen i rushperioder. Dette gir fremkommelighets- og trafikksikkerhetsutfordringer for trafikk på E6. Ombygging av E6-rampene til to felt i hver retning vil gi et sikrere kjøremønster i Sluppenkrysset og redusere køproblematikken, som vil til sammen bidra til trafikksikkerhet i området. Samtidig med dette legges det opp til å begrense antall felt inn mot byen på fv. 6690 Holtermanns veg. Prosjektet med dette vil kunne bidra til å oppnå nullvekstmålet med å legge bedre til rette for kollektivtrafikk og lede mer trafikk om E6 Omkjøringsvegen.

Etablering av nye holdeplasser for metrobuss i Holtermanns veg, samt utbedring av holdeplasser Kroppanbrua for busser som kjører langs Omkjøringsvegen vil bidra til bedre tilgjengelighet med kollektivtransport i området.

Planarbeidet skal også legge til rette for at gående og syklende får bedre fremkommelighet i området gjennom nye gang- og sykkelveger langs Holtermanns veg og Sluppen, og underganger under Omkjøringsvegen og Holtermanns veg. Gang- og sykkeltraseer skal være intuitive og lette å forstå.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag

E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Almar Aronsen

Prosjektleder
Telefon:
950 42 467
E-post:

Torstein Ryeng

Planleggingsleder
Telefon:
481 98 056
E-post:

Sist oppdatert: