De planlagte vedlikeholdsarbeidene for E6 Sluppen Viadukt i Trondheim starter uka etter påske. Vegvesenet varsler at arbeidene får trafikale konsekvenser.

Consolvo er entreprenør for arbeidene.

Bilde fra siden av E6 Sluppen Viadukt. Foto: Statens vegvesen.
E6 Sluppen Viadukt. Foto: Statens vegvesen.

Høytrafikkerte strekninger

E6 Sluppen Viadukt og fylkesvei 6690, som viadukten bærer over, er gjennomsnittlig trafikkert av henholdsvis 22 500 og 15 000 kjøretøy.  
 
– Dette er svært trafikkerte og viktige strekninger, og selv om vi prøver å begrense konsekvensene for trafikantene, så krever anleggsgjennomføringen av vedlikeholdsarbeidene at det blir noen begrensninger. Det er helt nødvendig vedlikehold som skal gjøres, sier byggeleder Jan Morten Lunde i Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

Bilde av vedlikeholdsbehov for E6 Sluppen Viadukt. Foto: Statens vegvesen
E6 Sluppen Viadukt. Foto: Statens vegvesen

En viadukt er en brukonstruksjon som bærer over andre kryssende hindringer i form av veier, jernbanelinje og dalsøkk. Det er ikke så mange brukonstruksjoner på europavei som bærer dette tradisjonsrike navnet som går helt tilbake til romertiden.  
 
Sluppen Viadukt, som åpnet i 1972, er en 6-spenns bjelke platebru. Viadukten er 171 meter lang og 12 meter bred, med en føringsbredde på 11 meter. Gjennom å utføre disse vedlikeholdsarbeidene vil bruas levetid forlenges betraktelig.  

– Å ta godt vare på det vi har er både bærekraftig og god samfunnsøkonomi, understreker Lunde. 
 
Vedlikeholdsarbeidene omfatter: 

• Utskifting av fire fuger. 

• Fjerning av gammel kantdrager og oppbygging av nye kantdragere med nytt rekkverk. 

• Reparasjon av betong på vingemur, landkar, brukropp og underside av brudekke. 

• Forlenge avløpsrør. 

• Gjenbruk av lysanlegg. 

• Frese asfalt, legge membran og reasfaltere hele brua 

 I kontrakten for vedlikeholdsarbeidene er frist for ferdigstilling for Sluppen Viadukt 30. november 2024. 

Les mer om prosjektet her: 

Trafikkavvikling mens arbeidene pågår

Kartplassering for E6 Sluppen Viadukt. Foto: Statens vegvesen.
Kartplassering for E6 Sluppen Viadukt. Foto: Statens vegvesen.

Trafikken vil gå i to innsnevrede felt over brua med redusert hastighet, samtidig som det arbeides på en side av gangen. I fasen med legging av membran, asfalt og montering av fuger, er det planlagt manuell dirigering og nattarbeid.  

Det gjøres oppmerksom på at påkjøringsrampen fra Bratsbergvegen stenges i hele anleggsperioden for å avlaste trafikk inn på viadukten. Avkjøringsrampen mot Nydalsbrua holdes åpen. 
 
I korte perioder må ett felt på fylkesvegen under brua stenges på grunn av støping av kantdrager. Dette av sikkerhetshensyn. Gang- og sykkelvegen under brua vil sikres med belyst gangtunnel mens arbeidene pågår. 

– Det er omfattende arbeider som skal gjøres, og da er det ikke til å unngå at det får trafikale konsekvenser. Vi vil ha et høyt fokus på sikkerhet for trafikantene og arbeiderene. Vi forventer tilnærmet normal trafikkflyt utenom rushtiden, men når det er rush bør trafikanter planlegge for at det tar lengre tid enn normalt, presiserer Lunde.

Følg med på trafikkinformasjon  

I og med at det vil bli forandringer i trafikkavviklingen underveis i prosjektet oppfordres trafikantene til å følge med på oppdatert trafikkinformasjon på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag