Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vi inviterer bransjen til å bidra med løsninger for å bygge E6 Megården – Mørsvikbotn i Sørfold kommune i Nordland så raskt og effektivt som mulig.

Prosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn har en kostnad på ca. 9, 4 milliarder kroner og Samferdsels-departementet har besluttet at det skal forberedes for bygging med tidlig involvering av entreprenør. I praksis betyr tidlig involvering at entreprenørene kan foreslå andre løsninger for bygging, trasevalg og materialvalg enn det som til nå er planlagt, der dette gir kortere byggetid, bedre økonomi eller bedre samfunnsnytte.

På grunn av koronapandemien presenteres prosjektet i en video som nettopp er gjort tilgjengelig for bransjen. Det legges også opp til dialogmøter med en og en entreprenør den nærmeste tiden.

Prosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn Video: Statens vegvesen.

– Vi håper videoen vil friste store seriøse aktører med kompetanse til å utvikle og gjennomføre et så utfordrende og spennende prosjekt sammen med oss. For dem er det bare å ta kontakt, sier prosjektleder, Knut Sjursheim.

Prosjektet er tredelt

Parsell 1, Megården-Sommerset vurderes bygget med mulighet for optimalisering gjennom tidlig involvering. På denne strekningen vurderes det alternativ trase med en kort og en lengre tunell via Nordfjorden som vil gjøre vegen nesten fem kilometer kortere enn alternativet som ligger i dagens reguleringsplan.

Kart E6 Sørfold oversiktskart med parsellinndeling

Parsell 2, Brua over Leirfjorden vil bli bygget etter vedtatt reguleringsplan. Her åpnes det ikke for tidlig involvering eller endringer av planløsning.

Parsell 3, Tverrdalen-Mørsvikbotn vurderes bygget med mulighet for optimalisering av løsninger gjennom tidlig involvering. (Se vedlagte kart)

Kan kreve ny reguleringsplan

Det er Stortinget som tar endelig beslutning om kontraktsform og gjennomføringsmodell. Velges tidlig involvering kan de beste løsningene komme utenfor vedtatt reguleringsplan.

Vegvesenet har god erfaring med tidlig involvering etter suksessprosjektet E6 Helgeland. For å holde fremdriften i prosjektet har Statens vegvesen derfor allerede startet et nytt planarbeid på strekningen.

Fjerner flaskehals

Ny veg vil fjerne en av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

Dagens veg har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller myndighetskrav til sikkerhet. Vegen har mange bratte stigninger, den er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når vegen må stenges.

Ved å bygge store deler av den nye vegen i ny trase, frigjøres den gamle E6 til beredskapsveg. Det gir rask omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet.

Prosjektets hovedmål er å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften og gi økt trafikksikkerhet langs hele strekningen og særlig i tunnelene. Mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet vinterstid. Redusere omkjøringstiden fra mer enn 11 timer til under to timer. Samt redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med inntil 25 minutter.

Byggetiden anslås til mellom 4 - 6 år. Ny vei kan stå ferdig og tas i bruk innen 2028 forutsatt at Stortinget vedtar utbyggingen innen utgangen av 2021.

Kart som viser E6 Sørfold parseller.
E6 Sørfold – parseller. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland