Statens vegvesen planlegger å bygge ny vei på strekningen. Prosjektet omfatter bygging av ca. 44 km ny vei, hvorav ca. 24 km er nye tunneler og resten er bruer og vei i dagen. Den største brua er hengebrua over Leirfjorden. Denne er 812m lang.  Den nye veien blir ca. 12 km kortere.

Forventet anleggsstart var 2023 men er utsatt etter Stortingets budsjettbehandling høsten 2022.

Aktuelt:

For planer, høringer, dokumenter og annet innhold. Se våre dialogbokser nederst på siden.

Opptak av folkemøter:

   • Opptak/video som legges ut etter folkemøter vil av praktiske årsaker bare være tilgjengelig i begrenset tid.

Statens vegvesen planlegger å bygge ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. I tråd med regjeringens valg av konsept skal det bygges bru over Leirfjorden og det skal bygges nye tunneler. Ny vei vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.  

Det foreligger en reguleringsplan fra 2016, vedtatt av Sørfold kommune, som viser traséen for den nye veien. Som det framgår av informasjon "Planer"  foregår det nå et arbeid hvor man vurderer større og mindre justeringer på deler av veitraséen. Resultatet av dette arbeidet forventes å foreligge innen sommeren 2023. 

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 legges det opp til at prosjektet skal bygges i første periode. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til 11,2 milliarder kroner (2022). 

Dagens vei

Dagens vei har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene mangler tilstrekkelig sikkerhetsutrustning, veibredde, høyde, lys, stigning og kurvatur. Flere av dem har fått nedsatt hastighet. Strekningen er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når veien må stenges.  

Den største delen av den nye veien skal bygges i ny trase. Deler av den gamle veien vil bli kommunal eller fylkeskommunal, resten vil bestå som statlig beredskapsvei. Dette vil gi mulighet for omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet for landsdelen. 

Prosjektets hovedmål

 • Oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften
 • Gi økt trafikksikkerhet langs hele strekningen
 • Mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet 
 • Redusere omkjøringstiden fra +11 timer til under 2 timer 
 • Redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med ca. 25 minutter  

Den nye veien

 • Vil bli ca. 13 kilometer kortere enn dagens E6
 • Får fartsgrense 90 kilometer i timen 
 • Får ny vei med 9 meters bredde 

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sørfold
Fylker:
Nordland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
11,2 milliarder.

E6 Megården–Mørsvikbotn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Prosjekteier
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Svein Bjørgo Larsen

Assisterende prosjektleder, planleggingsleder og prosjektkoordinator
Telefon:
90 94 21 36
E-post:

Dagrunn Elisabeth Kaasen

Delprosjektleder delparsell Sommerset-Tverrdalen
Telefon:
90 15 25 33
E-post:

Alf Tore Angelsen

Delprosjektleder delparsell Megården-Sommerset
Telefon:
91 65 62 31
E-post:

Tor Karlsen

Vegplanlegger
Telefon:
48 02 36 07
E-post:

Vemund Lenschow

Grunnerverver
Telefon:
41 10 50 80
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre