Statens vegvesen planlegger å bygge ny vei på strekningen. Prosjektet omfatter bygging av 43,5 km ny vei, hvorav ca. 24 km er nye tunneler og resten er bruer og vei i dagen. Den største brua er hengebrua over Leirfjorden. Denne er 812m lang. Den nye veien blir 14,5 km kortere.

Prosjektet har fått omtale i forslag til statsbudsjettet for 2024, og er foreslått gjennomført trinnvis i to byggetrinn. 

Første byggetrinn vil være strekningen Megården–Sommerset som er ca. 21,5 km ny vei. Ekstern kvalitetssikring (KS2) er gjennomført. Styringsramme for byggetrinn 1 skal vedtas i Stortinget.  

For planer, høringer, dokumenter og annet innhold. Se våre dialogbokser nederst på siden.

 

Nyheter:

Informasjonsmøte Megården–Sommerset, 18. oktober 2023

 

Statens vegvesen planlegger å bygge ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. I tråd med regjeringens valg av konsept skal det bygges bru over Leirfjorden og det skal bygges nye tunneler. Ny vei vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland. Konseptvalget gir ny vei med fartsgrense 90 km/t.

Det foreligger vedtatte reguleringsplaner fra 2016 for hele strekningen Megården–Mørsvikbotn. Sommeren 2023 ble det bestemt at strekningen skal deles opp i to byggetrinn. Ny reguleringsplan for Megården–Sommerset ble vedtatt av Sørfold kommune 14. desember 2023. Fullstendig oversikt over plandokumenter finnes under planer.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 legges det opp til at prosjektet skal bygges i første periode. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til 11,5 milliarder kroner (2023). 

Dagens vei

Dagens vei har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene mangler tilstrekkelig sikkerhetsutrustning, veibredde, høyde, lys, stigning og kurvatur. Flere av dem har fått nedsatt hastighet. Strekningen er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når veien må stenges.  

Den største delen av den nye veien skal bygges i ny trase. Deler av den gamle veien vil bli kommunal eller fylkeskommunal, resten vil bestå som statlig beredskapsvei. Dette vil gi mulighet for omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet for landsdelen. 

Prosjektets hovedmål

  • oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften
  • økt trafikksikkerhet langs hele strekningen
  • mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet 
  • redusere omkjøringstiden fra +11 timer til under 2 timer 
  • redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med ca. 25 minutter  

Den nye veien

  • vil bli 14.5 kilometer kortere enn dagens E6
  • får fartsgrense 90 kilometer i timen 
  • får ny vei med 9 meters bredde 
  • dimensjoneres for modulvogntog (vogntog med lengde inntil 25,25 meter og vekt inntil 60 tonn)
Illustrasjon som viser veitraséen til E6 Megården-Mørsvikbotn
Kart over utbyggingsområdet på E6 Megården-Mørsvikbotn med parsellinndeling. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sørfold
Fylker:
Nordland
Lengde:
43,5 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
11,5 milliarder (2023-kroner)

E6 Megården–Mørsvikbotn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Prosjekteier
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Svein Bjørgo Larsen

Assisterende prosjektleder og prosjektkoordinator
Telefon:
90 94 21 36
E-post:

Dagrunn Elisabeth Kaasen

Delprosjektleder delparsell Sommerset-Tverrdalen
Telefon:
90 15 25 33
E-post:

Alf Tore Angelsen

Delprosjektleder delparsell Megården-Sommerset
Telefon:
91 65 62 31
E-post:

Tor Karlsen

Vegplanlegger
Telefon:
48 02 36 07
E-post:

Vemund Lenschow

Grunnerverver
Telefon:
41 10 50 80
E-post:

Erik Betten

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90941851
E-post:

Sist oppdatert: