Statens vegvesen planlegger derfor å bygge ny veg. Prosjektet omfatter bygging av ca. 45 km ny veg, hvorav 23 km er nye tunneler og resten er bruer og veg i dagen. Den største brua er hengebrua over Leirfjorden. Denne er 812m lang.  Den nye vegen blir ca. 11km kortere enn dagens veg.

Forventet anleggsstart er 2023. Prosjektet planlegges åpnet i 2028.

Aktuelt nå:

For planer, høringer, dokumenter og annet innhold. Se våre dialogbokser nederst på siden.

Statens vegvesen planlegger å bygge ny E6 mellom Megården, nord for Fauske, og Mørsvikbotn. I tråd med regjeringens valg av konsept skal det bygges bru over Leirfjorden og det skal bygges helt nye tunneler. Hensikten er å bli kvitt en av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.  

Det foreligger en reguleringsplan fra 2016, vedtatt av Sørfold kommune, som viser traséen for den nye vegen. Som det framgår av informasjon "Planer"  foregår det nå et arbeid hvor man vurderer større og mindre justeringer på deler av vegtraséen. Resultatet av dette arbeidet forventes å foreligge innen sommeren 2023. 

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 legges det opp til at prosjektet skal bygges i første periode. Det vil si at det forventes byggestart i 2022 og åpning av vegen i 2028. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til 10,03 milliarder kroner (2022). 

Dagens veg

Dagens veg har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller myndighetskrav til sikkerhet. Vegen har mange bratte stigninger, den er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når vegen må stenges.  

Ved å bygge store deler av den nye vegen i ny trase, frigjøres den gamle E6 til beredskapsveg. Det gir rask omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet. 

Prosjektets hovedmål

  • Oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften og gi økt trafikksikkerhet langs hele strekningen
  • Mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet vinterstid 
  • Redusere omkjøringstiden fra +11 timer til under 2 timer 
  • Redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med inntil 25 minutter  

Den nye vegen

  • Vil bli 11 kilometer kortere enn dagens E6 (dagens reguleringsplan)
  • Får fartsgrense 90 kilometer i timen 
  • Får nye tunneler med 9,5 meters bredde 

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sørfold
Fylker:
Nordland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
10,03 milliarder.
Oppstart:
2023
Antatt åpnet:
2028

E6 Megården–Mørsvikbotn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Avdelingsdirektør divisjon utbygging, utbyggingsområde nord
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Knut Sjursheim

Prosjektleder
Telefon:
97 09 99 93
E-post:

Svein Bjørgo Larsen

Assisterende prosjektleder, planleggingsleder og prosjektkoordinator
Telefon:
90 94 21 36
E-post:

Dagrunn Elisabeth Kaasen

Delprosjektleder delparsell Sommerset-Tverrdalen
Telefon:
90 15 25 33
E-post:

Alf Tore Angelsen

Delprosjektleder delparsell Medgården-Sommerset
Telefon:
91 65 62 31
E-post:

Tor Karlsen

Vegplanlegger
Telefon:
48 02 36 07
E-post:

Per Christian Enger

Grunnerverv
Telefon:
99 70 62 98
E-post:

Sist oppdatert: