Statens vegvesen skal bygge ny vei på strekningen. Hele prosjektet omfatter bygging av 43,5 km ny vei, hvorav ca. 24 km er nye tunneler og resten er bruer og vei i dagen. Den største brua er hengebrua over Leirfjorden. Denne er 812m lang. Den nye veien blir 14,5 km kortere en dagens E6.

Prosjektet er i statsbudsjett for 2024 foreslått gjennomført i to byggetrinn. Megården-Sommerset og Sommerset-Mørsvikbotn. Det er satt av totalt 5,4 milliarder kroner (2022 kr) til første byggetrinn.

Byggetrinn 1 - E6 Megården-Sommerset

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av ca. 21,5 km ny E6. Det skal bygges tre tunneler på til sammen ca. 13,8 km, ca. 6,9 km. veg i dagen og til sammen ca. 800 meter brukonstruksjoner. 

Konkurransen om å få bygge strekningen ble utlyst 29. april 2024. Planen er å inngå kontrakt tidlig i 2025 med byggestart vår samme år.

  • For planer, høringer, dokumenter og annet innhold. Se våre dialogbokser nede på denne siden.

 

Nyheter:

29. april 2024 - Konkurransen om å få bygge E6 Megården-Sommerset er i gang.

20. mars 2024 -  Offentlig høring av søknad om utslipp fra midlertidige anleggsarbeider - E6 Sørfold

 

Ny vei vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland. I tråd med regjeringens valg av konsept skal det bygges bru over Leirfjorden og nye tunneler.  Konseptvalget gir ny vei med 9 meters bredde og fartsgrense 90 km/t på hele strekningen. 

Det foreligger vedtatte reguleringsplaner fra 2016 for hele strekningen Megården–Mørsvikbotn. Sommeren 2023 ble det bestemt at strekningen skal deles opp i to byggetrinn.

Ny reguleringsplan for Megården–Sommerset ble vedtatt av Sørfold kommune 14. desember 2023. Fullstendig oversikt over plandokumenter finnes under planer.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 legges det opp til at prosjektet skal bygges i første periode. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til 11,5 milliarder kroner (2023 kr). 

Dagens vei

Dagens vei har 16 smale tunneler hvorav 12 av disse ikke oppfyller tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene mangler tilstrekkelig sikkerhetsutrustning, veibredde, høyde, lys, stigning og kurvatur. Flere av dem har fått nedsatt hastighet. Strekningen er ulykkesbelastet og må ofte stenges for bilberging vinterstid. Omkjøring via Sverige tar +11 timer. I praksis deles landsdelen i to når veien må stenges.  

Den største delen av den nye veien skal bygges i ny trase. Deler av den gamle veien vil bli kommunal eller fylkeskommunal, resten vil bestå som statlig beredskapsvei. Dette vil gi mulighet for omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet for landsdelen. 

Prosjektets hovedmål

  • oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften
  • økt trafikksikkerhet langs hele strekningen
  • mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet 
  • redusere omkjøringstiden fra +11 timer til under 2 timer 
  • redusere reisetiden mellom Fauske og Narvik med ca. 25 minutter  

Den nye veien

  • vil bli 14.5 kilometer kortere enn dagens E6
  • får fartsgrense 90 kilometer i timen 
  • får ny vei med 9 meters bredde 
  • dimensjoneres for modulvogntog (vogntog med lengde inntil 25,25 meter og vekt inntil 60 tonn)
Illustrasjon som viser veitraséen til E6 Megården-Mørsvikbotn
Kart over utbyggingsområdet på E6 Megården-Mørsvikbotn med parsellinndeling. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Tilbudsfase
Kommuner:
Sørfold
Fylker:
Nordland
Lengde:
43,5 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
11,5 milliarder (2023-kroner)
Oppstart:
0

E6 Megården–Mørsvikbotn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Prosjekteier
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Svein Bjørgo Larsen

Assisterende prosjektleder og prosjektkoordinator
Telefon:
90 94 21 36
E-post:

Dagrunn Elisabeth Kaasen

Delprosjektleder delparsell Sommerset-Tverrdalen
Telefon:
90 15 25 33
E-post:

Alf Tore Angelsen

Delprosjektleder delparsell Megården-Sommerset
Telefon:
91 65 62 31
E-post:

Tor Karlsen

Vegplanlegger
Telefon:
48 02 36 07
E-post:

Vemund Lenschow

Grunnerverver
Telefon:
41 10 50 80
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91363044
E-post:

Erik Betten

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90941851
E-post:

Sist oppdatert: