Offentlig høring av søknad om utslipp fra midlertidige anleggsarbeider - E6 Sørfold.

Statens vegvesen har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av ny E6, strekninga Megården – Sommerset i Sørfold.

Det vil bygges tre tunneler, Megårdskolltunnelen, Gyltviktunnelen og Rismålsheitunnelen. Det vil også bygges bru over Tørrfjorden.

Utslippene fra anleggsarbeidene vil i hovedsak være steinslam, nitrogen- og olje forbindelser. Dette vil renses før utslipp.

Mer informasjon om saken, og søknadsdokumentene finner du på Statsforvalterens nettside

Saken vil også legges til offentlig gjennomsyn hos Sørfold kommune.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Nordland senest 4 uker fra denne kunngjøringa.

Aktuelt for fylke(r): Sørfold