Konkurransen om å få byge E6 Megården-Sommerset er i gang. Planen er å inngå kontrakt tidlig i 2025 med byggestart vår samme år.

– Vi tror dette blir et veldig artig prosjekt med spennende utfordringer for gode entreprenører med solid tunnelerfaring. Det sier prosjektsjef Salten hos Statens vegvesen, Steinar Livik.

Strekningen E6 Megården-Sommerset er sørligste og første byggetrinn på prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn. Hele prosjektet ligger i Sørfold kommune.

Bildet viser et kart over utbyggingsprosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn og de tre byggetrinnene i prosjektet. Det er anbudskonkurransen for første byggetrinn, E6 Megården-Sommerset, som nå er utlyst.
Kartet viser utbyggingsprosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn med sine tre byggetrinn. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Dette skal bygges

Arbeidene på E6 Megården-Sommerset omfatter prosjektering og bygging av ca. 21,5 km ny E6 på strekningen fra Megården til Sommerset.

På strekningene inngår tre tunneler på til sammen ca. 13,8 km, ca. 6,9 km. veg i dagen samt to større brukonstruksjoner på til sammen ca. 730 m. I tillegg inngår flere mindre konstruksjoner, kanalisert kryss, avkjørsler, stopplommer, landbruksveger, stikkrenner, vegutstyr, elektro mv.

Kostnad

Statens vegvesen skal bygge vegen for en totalkostnad på 5,4 milliarder kroner i (2022 kr). Også kalt styringsramme (P50). Totalkostnaden skal dekke alle utgifter blant annet planlegging, grunnerverv, grunnundersøkelser, bygging og oppfølging til veganlegget er ferdig og godkjent.

Stortinget har som vanlig i alle store vegutbygginger satt av en usikkerhetsbuffer, og opererer derfor med en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner (2022).

Miljøkrav

I utgangspunktet skal de ulike klima og miljøtiltakene leverandøren eventuelt tilbyr i våre konkurranser vektes med minimum 30 prosent. Men fordi konkrete krav åpenbart vil gi bedre klima- og miljøeffekt enn vekting i denne utbyggingen, benyttes unntaksregelen etter anskaffelsesforskriften FOA § 7-9 (4). De fleste klima- og miljøtiltakene i dette prosjektet er derfor definert som konkrete krav i konkurransegrunnlaget.

Tilbudte løsninger bedre enn våre klima- og miljøkrav, vil bli premiert. Det settes også av et klimafond for å kunne innføre nye klima og miljøtiltak i kontraktsperioden.

Utfordrende oppdrag

– Det mest utfordrende i dette prosjektet er noen steder med krevende grunnforhold, stort masseoverskudd, nærhetet til eksisterende E6 og polarbanen, samt en stor fjordkryssing med bru.  Dette er heldigvis utfordringer mange norske entreprenører er vant til å takle, oppsummerer prosjektleder Alf-Tore Angelsen.

 En totalentreprenør

Anskaffelsen gjøres som totalentreprise med forhandling (NS 8407). Det betyr at Vegvesenet velger ut tre til fire leverandører med relevant erfaring som får levere tilbud i konkurransen. Etter hvert tilbud vil det bli forhandlet om kvalitet og pris. Entreprenøren med best forhold mellom pris og kvalitet vinner oppdraget.

Det legges opp til en fastsum-kontrakt. Alle kontraktsarbeider gjøres opp som fastsum, med unntak av driving og sikring av tunneler som gjøres opp med enhetspriser.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Sørfold