Statens vegvesen er i gang med detaljregulering av ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn. Neste uke arrangeres åpne møter i Sørfold for å orientere om prosessen.

For å gi mer informasjon om planarbeidet arrangeres åpne møter på Kobbelv vertshus tirsdag 17. mars klokka 18 og på grendehuset i Megården onsdag 18. mars klokka 18. I tillegg blir det åpen kontordag i Kobbelv torsdag 19. mars mellom klokka 10 og 18. Her vil representanter for Statens vegvesen og Sørfold kommune være tilgjengelige.

Anbefaler helt ny veg

Bakgrunnen for at det skal bygges ny veg er at dagens tunneler ikke oppfyller kravene til sikkerhet. Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny veg på hele strekningen. Forslaget til nytt vegalternativ ble presentert i en konseptvalgutredning (KVU) som ble overlevert samferdselsministeren 11. februar. Anbefalingen er at den nye vegen legges forholdsvis parallelt med dagens E6 fram til Sommerset, deretter via ny bru over Leirfjorden til Bonåsjøen og gjennom Bonnådalen til Mørsvikbotn.

KVUen er sendt ut på offentlig høring. Samtidig med høringen skal utredningen gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil ta stilling til valg av vegalternativ etter at høringen og ekstern kvalitetssikring er avsluttet, noe som ventes å skje i løpet av høsten 2015.

Planlegging

For at det skal være mulig å starte bygging av ny E6 så raskt som mulig, vil planleggingen etter plan- og bygningsloven og sluttføringen av arbeidet med konseptvalgutredningen delvis gå parallelt. Dette innebærer at Statens vegvesen i en periode vil planlegge for flere mulige vegalternativer.

Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal gjennomføres, hvilke tiltak som planlegges, hva som skal utredes og hvordan medvirkning organiseres.

Planprogrammet vil ligge ute på høring fram til 22. april 2015. Etter høringen av planprogrammet, oppsummeres merknadene, planprogrammet justeres og revidert forslag sendes til Sørfold kommune for vedtak. Statens vegvesen tar sikte på at forslaget til reguleringsplan skal være klart i mai 2016.

Se hele planprogrammet her

Aktuelt for fylke(r): Nordland