Sikkerhet og standard på tunnelene, redusert risiko, bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader skal stå sentralt i utredningen om E6 gjennom Sørfold.

Det går fram av mandatet som Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen for konseptvalgutredningen (KVU) for E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn.

Departementet definerer målet til at strekningen i 2040 skal ha et transportsystem som knytter landsdelen og regionen sammen på en god måte og gir gode vekstvilkår for næringslivet. Innen 2025 skal strekningen oppfylle europeiske sikkerhetskrav for tunneler.

Dagens tunneler tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og har betydelige standardmangler. Å utbedre disse vil være så kostbart at Statens vegvesen har anbefalt at det bygges helt nye tunneler og eventuelt også at dagens vegtraseer endres. Dette er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede ulike hovedalternativer for strekningen.

Statens vegvesen har skissert utfordringene i arbeidet i et eget notat.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland