Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 har Statens vegvesen etter avtale med Sørfold kommune satt i gang arbeid med å planlegge ny E6 på strekningen Megården–Mørsvikbotn.

Formålet med planarbeidet er å bidra til bygging av ny veg med tunneler som tilfredsstiller tunnelsikkerhetsforskriften, samt avklare deponi og sjødeponi.

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredninger § 2, vedlegg 1, og tiltaket skal derfor konsekvensutredes.

Planprogram

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 26. februar–22. april 2015. Forslag til planprogram kan lastes ned fra internett fra følgende steder:

Merknader

Merknader må være skriftlige og sendes innen 22. april til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller
  • e-post: og merkes med «Høringsuttalelse planprogram for E6 Megården–Mørsvikbotn»

Informasjonsmøter

  • Kobbelv vertshus, tirsdag 17. mars 2015, kl. 1800
  • Megården, grendehuset, onsdag 18. mars 2015, kl. 1800

Åpen kontordag

  • Kobbelv vertshus, torsdag 19. mars 2015, mellom kl. 1000–1800

Kontakt

Dersom du har behov for mer informasjon kontakt: 

  • Statens vegvesen, Bjørn Tore Olsen tlf. 986 87 611 eller 
  • e-post:
Aktuelt for fylke(r): Nordland