Rundt 500 grunneiere får nå brev om at det kan bli gjennomført befaringer og undersøkelser på sin eiendom i Sørfold kommune i barmarksesongen 2015.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet som skal gjennomføres som en del av vegprosjektet E6 Sørfoldtunnelene, er Statens vegvesen ansvarlig for at det blir gjennomført arkeologiske undersøkelser. Eventuelle funn kan få konsekvenser for automatisk fredede kulturminner, jf. § 9 i Lov om kulturminner av 1978. Tiltaket er varslingspliktig, jf. kulturminneloven § 11.

Undersøkelsene vil bli gjennomført basert på revidert planprogram med tilhørende planområde mai 2015 som snart kommer på vår hjemmeside. 

Slik gjennomføres undersøkelsene

I utmarka er det stort sett snakk om visuell overflatebefaring supplert med prøvestikking med spade. Det vil også bli utført prøvestikking med gravemaskin i områder med tykk torv/myr. Her fjerner torv/myr maskinelt til undergrunn, hvor det deretter graves manuelle prøvestikk i bunnen av sjakta. Ettersom torv/myr ikke gir noe godt bilde av topografi, vil dette måtte gjøres systematisk i noen områder.

Det vil bli gjennomført maskinell flateavdekking på dyrka mark der kulturminnemyndighetene finner det nødvendig. Maskinell flateavdekking går ut på at pløyelaget blir fjernet i striper (søkesjakter) over bestemte areal ved hjelp av gravemaskin. Søkesjaktene legges normalt parallelt med 10-15 meters mellomrom og er gjerne 3 meter brede. Dybden kan variere fra 20-100 cm avhengig av grunnforhold og matjordlagets tykkelse. Matjord og andre masser legges adskilt ved siden av sjakta. Søkesjaktene lukkes etter dokumentasjon av sjaktene og eventuelle spor etter forhistorisk aktivitet. Omfanget av flateavdekking bestemmes på stedet ut fra eventuelle funn. Sjakting/flateavdekking på dyrket mark planlegges gjennomført etter august 2015.

Det kan også bli gravd prøvestikk (prøveruter) for hånd. Prøvestikk brukes for å påvise spor etter steinalderboplasser i upløyd mark. Prøvestikkene er ca. 40 x 50 cm. De fylles igjen etter at de er dokumentert.

I tillegg skal alle kjente kulturminner i berøring med planområdet kontrollregistreres.

Grunneiers rettigheter

Kulturminneforvaltningen har hjemmel i kulturminneloven § 11 til å foreta disse undersøkelsene. Dersom du lider økonomisk tap som følge av skader og ulemper knyttet til eventuelt utgravings arbeide på din eiendom, så kan du kreve dette erstattet av Statens vegvesen. Dersom det er grunnlag for å tilkjenne erstatning så vil Vegvesenet forsøke å få til en minnelig avtale med deg.  Dersom vi ikke blir enige, avgjøres erstatningen ved skjønn.

Dersom du vet om forhold ved eiendommen din som det bør tas hensyn til i forbindelsene med undersøkelsene, så ber vi om at du gir tilbakemelding om det.

Gi tilbakemelding innen 26. juni 2015

Dersom du ikke tillater at vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser på din eiendom, så ber vi om at du varsler oss om dette snarest og senest innen 26. juni 2015.

Eier du dyrka marka må du gi oss beskjed innen 26. juni 2015 om hva som er ugunstige tidspunkter for din drift. Da kan vi prøve å tilpasse de arkeologiske undersøkelsene best mulig til din drift.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål knyttet til praktisk gjennomføring av undersøkelsene kan du kontakte følgende personer

Nordland fylkeskommune:
Kulturetaten, Nordland fylkeskommune ved prosjektleder Martinus Hauglid, tlf.: 75 65 05 26 / 909 59 111

Sametinget:
Kontaktperson hos Sametinget, prosjektleder Una Elstad, tlf.: 78 47 41 69 /

Statens vegvesen:

Bjørn Tore Olsen (planleggingsleder) hos Statens vegvesen kontaktes på tlf.: 986 87 611  

Eivind Kierulf kontaktes på tlf. 75 55 29 08/ 952 87 073 vedrørende spørsmål knyttet til erstatning og grunnerverv.

Aktuelt for fylke(r): Nordland