Statens vegvesen har ansvar for utbygging av hovedsykkelveinettet langs riks- og europaveier i Oslo og følger ”Plan for hovedsykkelveinett i Oslo”, 1999. Strekningen som skal planlegges tilhører rute ” E6 – Enebakkveien”, som er en hovedferdselsåre inn til Oslo sentrum. Denne ruten er i plan for hoved­sykkel­vegnettet i Oslo med på listen over ruter med 1. prioritet. Ruten starter ved Klemetsrud og ender ved St. Halvardsgate i Gamlebyen/Grønland.

SkisseRyenskryssetKonowsgate

Planoppgaven strekker seg fra Ryenkrysset langs Enebakkveien ned til Vallhall og Konows gate. I Konows gate knytter trasèn seg til eksisterende sykkelfelt. Strekningen er ca. 1400 meter lang og det skal legges vekt på gode forhold for transportsyklistene.

Reguleringsplanen skal utarbeides på bakgrunn av et forprosjekt som ble avsluttet i desember 2007.

Hovedmålsettinger

  • Det skal sørges for bedre fremkommelighet for gående og syklende, med hovedvekt på transportsyklister.
  • Det skal planlegges en løsning som er trafikksikker.
  • Gode løsninger som tar hensyn til miljøkrav og universell utforming.

Videre fremdrift

Prosjektet ble foreslått i handlingsprogram for 2014–2017, med oppstartsbevilgning i 2017. Byggestart er sommer 2020 for 1. etappe som går fra Ryenkrysset til Simensbråteveien. Her blir sykkelvei med fortau med 3 meter sykkel og 2 meter fortau.