Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen, på vegne av Miljøpakken, har i samarbeid med Trondheim kommune laget et forslag til detaljregulering for E6 Tonstad–Kroppan.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer.

Kort om plan og bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å prioritere og bedre bussframkommeligheten for kollektivtrafikken på E6-strekningen til/fra Trondheim sentrum ved å utvide kjørebanen med kollektivfelt, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende.

Egne kollektivfelt vil også medføre bedre trafikksikkerhet for busspassasjerene, samt bedre trafikksikkerheten til sjåførene med mer forutsigbart trafikkbilde. Tiltaket skal også ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6.

Gående og syklende skal sikres lesbar, trygg og god framkommelighet i planområdet, spesielt i Tonstadkrysset og sør for det, herunder underganger med bedre tilgjengelighet og siktforhold. Prosjektet skal også legge til rette for fremtidig høystandard sykkelveg.

Planforslaget

Innspill og frist

Frist for innspill er satt til 20. mai 2022. Eventuelle kommentarer/merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

  • Statens vegvesen Pb 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til

Ta gjerne kontakt med oss

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplan, kan dere kontakte: Camilla Svendgård, tlf. 97  70 80 63, e-post

Videre arbeid

Etter at fristen for merknader er ute, gjennomfører Statens vegvesen en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter skal planforslaget oversendes til Trondheim kommune for videre saksbehandling og politisk sluttbehandling.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag