Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Hamarøy kommune har behandlet og godkjent reguleringsplanen for vegprosjektet E6 Ulvsvågskaret.

15. desember behandlet kommunestyret i Hamarøy planforslaget til detaljregulering av vegprosjektet E6 Ulvsvågskaret. Planen med med tilhørende reguleringsbestemmeler ble enstemmig vedtatt.

– Godkjent reguleringsplan er en av flere milepæler som må være på plass før ny veg kan bygges. Det sier prosjektleder Steinar Livik, i Statens vegvesen.

Prosjektet er ikke omtalt i Nasjonal transportplan 2022–2033. 

Kort om planen

Reguleringsplanen omfatter ny E6 fra Kvannelva til Kilnesodden i Hamarøy kommune (Se eget kart under). Dagens E6 på strekningen er problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy, og er hyppig stengt. Planen legger til rette for etablering av ny E6 med vegnormalstandard og tunnel bl.a. gjennom Ulvsvågskaret. Ny E6 vil bli mer trafikksikker samt kortere og gi samfunnet innsparinger i form av redusert reisetid.

Ny veg

E6 over Ulvsvågskaret er i dag en lang og bratt flaskehals for tungtransporten. Ny E6 skal legges i tunnel for gi forutsigbar fremkommelighet hele året.

Oversiktsbilde av ny E6 tegnet inn i Ulvsvåg, sett fra nord mot sør. Tunnelen vil gå under dagens E6.
Oversiktsbilde av ny E6 tegnet inn i Ulvsvåg, sett fra nord mot sør. Tunnelen vil gå under dagens E6. Dagens veg er synlig som en lys strek til høyre i bildet og oppe i Ulvsvågskaret. Illustrasjon: Statens vegvesen

 

Kartet under viser strekningen som omfattes av prosjektet E6 Ulvsvågskaret.

Kart som viser traseen for ny E6 fra Kvannelva til Kilnesodden med tunnel under Ulvsvågskaret. Illustrasjon.
Kartet viser traseen for ny E6 fra Kvannelva til Kilnesodden med tunnel under Ulvsvågskaret. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland