Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Hamarøy kommune, utarbeidet detaljregulering med konsekvensutredning for E6 Ulvsvågskaret.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 3-7 er planforslaget lagt ut på høring og offentlig ettersyn.  Planen er konsekvensutredet etter planprogram fastsatt av Hamarøy kommune 31.10.2019.

Kort om planforslaget

Planforslaget omfatter ny E6 fra Kvannelva-Kilnesodden. Dagens E6 på strekningen er problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy, og er hyppig stengt. Planforslaget legger til rette for etablering av ny E6 med vegnormalstandard og tunnel bl.a. gjennom Ulvsvågskaret. Ny E6 vil bli mer trafikksikker samt kortere og gi samfunnet innsparinger i form av redusert reisetid.

Planforslaget

Plandokumentene kan du finne her:

Ett eksemplar av planforslaget er lagt ut for gjennomsyn i servicetorget på rådhuset i Hamarøy.

Merknader og frist

Planforslaget ligger ute på høring i perioden 11.04.-31.05.2022.
Merknader til planforslaget sendes skriftlig innen fristen 31.05.2022 til:

  • per epost til: ,
  • eller per brevpost til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Informasjonmøte

Det vil også avholdes et åpent informasjonsmøte på Ulvsvåg grendehus 12.05.2022 kl 18 hvor Statens vegvesen vil fortelle om prosjektet og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om planforslaget kan du kontakte Statens vegvesen ved

  • Planleggingsleder Heidi Martens, telefon: 24 01 73 97, epost: