Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs E75, samt tiltak for å bedre sikt og fremkommelighet for kjøretøy. E75 Vestre Jakobselv–Skittenelv ved Varangerfjorden, har en årlig gjennomsnittlig døgntrafikk på mellom 1200 og 1400 kjøretøy. Strekninga benyttes som skoleveg, men er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Planarbeidet skal blant annet avklare hvilket alternativ til bro over Jakobselva som skal gjennomføres. Her vil både tiltak på eksisterende bro bli vurdert, samt eventuelt bygging av ny parallell gang- og sykkelbro.

Lengda på strekningen er 2 km. Avhengig av endelig løsning for bro gjennomføres konsekvensutredning (KU) for deltema naturmangfold.Det er videre vurdert at planen utløser krav om KU for deltema kulturarv. Det er flere kjente samiske kulturminner med gammetufter. Prosjektet er prioritert i Gjennomføringsplan 2022–2027. Ettersom planområdet nå er blitt utvidet, vil det være sannsynlig med etappevis utbygging over år.

Vei:
E75
Fase:
Planfase
Kommuner:
Vadsø
Fylker:
Finnmark
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027

E75 Vestre Jakobselv–Skittenelv ved Varangerfjorden. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kjell Grønsberg

Planleggingsleder
Telefon:
95 92 91 18
E-post:

Knut Åsmund Hågensen

Prosjektleder
E-post:

Sist oppdatert: