Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Formålet med reguleringsplanen er å sikre nok areal til etablering av reinovergang og utbedring av skredvoll, samt uttak av masser i det gamle steinbruddet og istandsetting av området. Istandsetting innebærer at etter uttak av masser så skal uttaksområdet gjenfylles og arealet tilbakeføres til arealformålet LNFR (Landbruks, - natur-, frilufts-, og reindriftsområder).

Aktuelt nå: Reguleringsplan for E8 Lavangsdalen, reinovergang ble vedtatt 15. juni 2022. Vedtatte plandokumenter finner du på siden: Reguleringsplan

Reinovergangen er nedfelt som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé, og skal senest ved åpning av ny E8 stå klar til bruk.

Etablering av reinovergang medfører behov for forlengelse av eksisterende skredvoll mot sør. Samtidig gjøres andre utbedringer av vollen for å forbedre samfunnssikkerheten på E8 Lavangsdalen.

På østsiden av E8 ligger et gammelt steinbrudd som står som et sår i landskapet. Her skal det tas ut stein til byggingen av ny E8 Sørbotn-Laukslett. Etter uttak skal arealet gjenfylles og istandsettes. Det vil si at det ikke reguleres til et permanent massetak, men som et tidsavgrenset tiltak med fokus på istandsetting av arealet etter endt uttak. Uttaket av masser vil gi lokale masser til byggingen av ny E8, kort transportvei og er positivt for det totale klimagassutslippet for prosjektet.

Vei:
E8
Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms

E8 Lavangsdalen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kathrine Hanssen

Planleggingsleder
E-post:
Sist oppdatert: