Statens vegvesen varsler oppstart av planarbeid og høring av planprogram for E8 Storskreda–Kantornes. Dette gjøres i samråd med Balsfjord kommune.

Illustrasjonen viser planområdet til Storskreda–Kantornes.
Illustrasjon av planområdet til Storskreda–Kantornes. Illustrasjon: Statens vegvesen

Planprogrammet som vil ligge til grunn for arbeidet, er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 20.11.2023-15.01.2024 i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2.

Det har pågått planarbeid for denne delen av E8 tidligere, men planområdet er nå endret. Strekningen som nå skal reguleres er noe kortere enn i tidligere reguleringsplanarbeid. Det gjennomføres ny varsling av planoppstart og det er utarbeidet et nytt forslag til planprogram som nå legges ut på høring.

Det er gjennomført vurderinger av Statens vegvesen sin utredningsplikt i henhold til forskrift for konsekvensutredninger. Statens vegvesen har i samråd med Balsfjord kommune vurdert at det er nødvendig å gjennomføre konsekvensutredning for følgende tema:

  • Reindrift
  • Naturmangfold
  • Kulturarv
  • Klimagassutslipp

Statens vegvesen ber om innspill til dette arbeidet.

Inviterer til åpent informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om prosjektet:

Dato: 12. desember 2023
Sted: Laksvatn oppvekstsenter
klokkeslett: 18.00

Merknader og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss skriftlig. Husk å merke med 23/7179 og send innen 15.januar 2024 til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte planleggingsleder: Kathrine Hanssen, på e-post ,

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.


Plandokumenter

Vedlegg

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark