Prosjektet er på oppløpssiden, og siste helgen i mai ble ny gang- og sykkelveg langs E18 tatt i bruk, med unntak av den delen som venter på at gang- og sykkelbrua ned til Søm skal bli ferdig.

Etter at entreprenøren fikk godkjent innreise av personell fra utlandet i begynnelsen av mai, følges nå fremdriftsplanen, og prosjektet blir ferdigstilt i midten av juni. Med unntak av noen restarbeider som planlegges å være ferdig innen fellesferien. Dette dreier seg om gang- og sykkelbrua ned til Søm, asfaltering av Sømsveien, landskapsarbeider på Søm og asfaltering av lokalveg under bruene på Varodden.

I juni legges siste lag med asfalt og oppmerking på E18, og kollektivfelter tas i bruk. I tillegg utføres reparasjoner på Torsvikveien og Varenveien. Gang- og sykkelbrua ned til Søm får rekkverk og overflatebehandling før kantstein settes og asfalt legges. Området på Søm bearbeides og beplantes og når ny gang- og sykkelbru til Søm tas i bruk, og midlertidig gang- og sykkelveg langs avkjøringsrampen til Søm er fjernet, kan Sømsveien asfalteres.

Støyende arbeider

Det kan forekomme støy ved frese- og asfaltarbeider på nattestid.

Nattarbeider

Det vil bli noe nattarbeider i forbindelse med trafikkomlegginger og asfaltering.

Trafikkomlegginger

Sømsveien og tilhørende gang- og sykkelveg kan bli stengt i korte perioder i forbindelse med asfaltering og andre avsluttende arbeider. 

Det vil bli noen netter med redusert fremkommelighet på E18.

Prosjektet er på oppløpssiden, og siste helgen i mai ble ny gang- og sykkelveg langs E18 tatt i bruk, Foto: Statens vegvesen