Det er varsla planoppstart på nytt ny våren 2020, og det skal utarbeidast detaljreguleringsplan i løpet av 2020.

Det er stor gang- og sykkeltrafikk langs Kyrkjevegen. I tillegg til tilkomst til og frå bustadområda,  er det mange som nyttar vegen for å komme til  Førde barneskule, Førde ungdomsskule, Kulturskulen, ungdomshuset Skrivarløa, Prestebakken barnehage og Solsida barnehage,  Førde kyrkje og  Kyrkjelydshuset.

IMG_7897IMG_7897

Det er varsla planoppstart for ei lengre strekning - frå Angedalsvegen til og med Elstervegen /Helsetunet. Ein kan då planlegge samanhengande løysing på heile strekninga,  forbi kyrkja og ned til Elstervegen /Helsetunet der Kyrkjevegen kryssar tiltak 16 i Førdepakken (gang- og sykkelveg til mellom Førdehuset og  Naustdalsvegen).

Formål med planen er å betre tilhøva for mjuke trafikantar ved å regulere areal for fortau langs Kyrkjevegen. Strekninga vert frå Angedalsvegen og til Elstervegen slik at det vert god samanheng med det som er det bygd i tiltak 16, sykkelveg/fortau frå Førdehuset til rv.5 . Når reguleringsplanen er vedteken skal den realiserast med bygging av køyrevegen og fortauet. Det skal leggast til rette for fleire gode kryssingspunkt over Kyrkjevegen. Strekninga er ca. 870 meter.

Det var meld oppstart på same strekninga i desember 2015, men det er litt tid sidan og derfor melder vi dette oppatt på nytt.

IMG_7952IMG_7952