Konseptvalgutredning (KVU) for Alta er utarbeidet etter krav fra Samferdselsdepartementet. For alle samferdselsprosjekt med kostnad over 750 millioner kroner skal det utarbeides konseptvaltutredning som skal kvalitetssikres før regjeringen beslutter hvilket konsept som skal planlegges.

Konseptvalgutredningen omfatter:

  • kartlegging av behov i tilknytning til transport i Alta

  • mål og krav til transportsystemet

  • ulike konsept

  • måloppnåelse ved konseptene

  • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene

  • anbefaling

Alta - Avlastningsveg