Rv. 80 inn mot Bodø er hovedfartsåre for all trafikk fra de østre bydelene av Bodø og inn til sentrum. Den er i tillegg eneste innfartsveg til Bodø sentrum fra nabokommunene og en viktig transportåre for transport til/fra Lofoten.

Trafikken langs rv. 80 har økt betydelig de siste årene. På strekningen Hunstadmoen–Bodø sentrum er man i ferd med å nå kapasitetsgrensen for trafikkavviklingen, og en forventet vekst i biltrafikken vil medføre en økning i køproblemer og forsinkelser, særlig i rushperiodene. På samme strekning ligger også de to mest ulykkesutsatte kryssene i Nord-Norge.
Kollektivandelen i Bodø er lav og kollektivtrafikken sliter med de samme køproblemene som biltrafikken i rushtidene i og med at bussene benytter rv. 80 på deler av rutenettet.

Kommunene i Salten og Statens vegvesen har i samarbeid utarbeidet en vegpakke for Salten. Et viktig mål for vegpakken har vært å tilrettelegge for Salten som en BAS-region (bo-, arbeidsmarked- og serviceregion). Vegpakken del II omfatter ny firefeltsvei inn mot Bodø sentrum fra øst. Bodø kommune har vedtatt kommunedelplan for rv. 80 Naurstadhøgda–Thallekrysset 11. mars 2008. Planen har en kostnadsramme på 2 milliarder kroner og er planlagt delvis bompengefinansiert.

Kommunedelplanen har definert følgende samfunnsmål:

  • ”Utvikle Salten som bo-, arbeidsmarked- og serviceregion (BAS) gjennom å skape en trygg, effektiv og funksjonell vei med kort og forutsigbar reisetid mellom dem to største sentra Fauske og Bodø”.

Målsetningen med kommunedelplanarbeidet er definert slik:

  • Lage et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å oppnå følgende på planstrekningen:
  • Mindre kø og mer forutsigbar reisetid
  • Forbedre trafikksikkerheten - færre drepte og alvorlig skadde i trafikken
  • Ivareta eller forbedre kultur- og naturmiljøet
  • Ivareta eller forbedre landskapskvaliteter
  • Ivareta eller forbedre bomiljøene langs strekningen

Konseptvalgutredning
Finansdepartementet har vedtatt at statlige investeringsprosjekt over 500 millioner kroner skal utredes i tidlig planfase før det gis tilsagn om statlig finansiering.

Samferselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 80 fra Naurstadhøgda til Bodø sentrum.

Rv. 80 Løding-Bodø sentrum. Prosjektområde med blått. Polygon viser influensområdet.
Rv. 80 Løding-Bodø sentrum