Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund kommune har i møte 03.02.2020 vedtatt å legge reguleringsplan med konsekvensutredning for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen, sak 07/20, ut til offentlig ettersyn.

Planen legges fram i to alternativer: Alternativ 1 med tunnel og alternativ 2 med veg i dagen ved Kråkhaugen.

Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet.

I forbindelse med høringen blir det arrangert et orienteringsmøte på Nordlandet ungdomsskole 26. februar kl. 18.00. Det blir åpne kontordager på Kristiansund trafikkstasjon 27.-28. februar. Registrering av avtaler til kontordagen gjøres etter orienteringsmøtet.

Planforslaget

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.02.-23.03.20 på Servicetorget i Kristiansund rådhus.

Plandokumentene er tilgjengelige:

Merknader

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige og sendt innen 23. mars 2020 per e-post til

  • eller per brev til: Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Kontakt

Evt. spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

  • Statens vegvesen: planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 22 07 30 00, e-post;
  • Kristiansund kommune: planlegger Ingunn Mobæk, tlf. 715 74 000, e-post:

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal