Reguleringplanen for rv. 70 Rensvikkrysset-Rensvikholmen ble enstemmig vedtatt av bystyret i Kristiansund på tirsdag, 27. august.

Planområdet på Frei i Kristiansund strekker seg fra Rensvik samfunnshus og skole i sør til brukarene på Omsundbrua i nord. Her skal det nå bli mer trafikksikkert for både kjørende og myke trafikanter. De planlagte utbedringene vil også legge bedre til rette for kollektivtrafikken.

Planen omfatter følgende tiltak:

  • Rensvikkrysset: T-krysset mellom riksveg 70 og fylkesveg 265 har i dag for liten kapasitet, noe som skaper lange køer i rushtrafikken – spesielt i morgentimene. Krysset skal derfor erstattes med en rundkjøring, noe som både vil bedre trafikksikkerheten og sørge for en bedre trafikkavvikling.
  • Over Rensvikholmen skal det legges til rette for en sikker kryssing av riksvegen for gående og syklende med en skråstilt bru. Denne brua vil også legge til rette for kryssing mellom kollektivholdeplassene ved Rensvikholmen.
  • Sør for den nye rundkjøringen på rv. 70 skal det bygges en bru med kjørefelt og fortau. Dette vil gi en bedre tilkomst for biler og myke trafikanter fra Blommenåsen.
  • Trafikksikkerheten for myke trafikanter er også ivaretatt langs rv. 70, med planlagt tosidig gang- og sykkelveg sør for rundkjøringen.
  • Krysset mot Hansøyvegen på rv. 70 skal legges om. Dette krysset har i dag en lite tilfredsstillende løsning for av- og påkjøring til riksvegen, og er også i konflikt med krysset til Søndre Rensvik vei på motsatt side av vegen.
  • Det skal etableres seks universelt utformede bussholdeplasser i planområdet. Ingen av dagens holdeplasser for kollektivtrafikk stetter dagens krav til universell utforming, og enkelte utgjør en direkte trafikksikkerhetsrisiko.

Disse tiltakene er en del av Bypakke Kristiansund og har en samlet estimert kostnad på 240 millioner kroner.

Utarbeider planforslag for firefeltsveg

Neste steg i Bypakke Kristiansund er å ferdigstille og oversende planforslaget for Vikansvingen-Kontrollplassen til Kristiansund kommune. På denne strekningen skal det bygges en firefeltsveg med kollektiv- og sambruksfelt og gang- og sykkelveg.

- Vi planlegger å sende dette til kommunen senere i høst, trolig i november, og har som mål å få planforslaget for Vikansvingen-Kontrollplassen godkjent i løpet av første halvår i 2020, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

I bypakken inngår det også en undergang på rv. 70 ved Rensvik, som grenser til planområdet for Rensvikkrysset-Rensvikholmen. Undergangen vil gi en trygg og planfri kryssing av riksvegen for skolebarna mellom boligfeltene og Rensvik skole. De to planene vil samlet sett gi et sammenhengende og mer trafikksikkert gang- og sykkelvegnett i Rensvik-området.

Ved østenden av Trollsvingen/Røsslyngvegen planlegges det bygging av en rundkjøring på rv. 70 og en undergang under rv. 70 som erstatning for den midlertidige «blåbrua».

For Trollsvingen/Røsslyngvegen og undergangen på rv. 70 ved Rensvik er det allerede godkjente reguleringsplaner.

 

Illustrasjonen viser den skråstilte gang- og sykkelvegbrua over Rensvikholmen på rv. 70.
Illustrasjonen viser den skråstilte gang- og sykkelvegbrua over Rensvikholmen på rv. 70. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal