Utredningen bygger i stor grad på de oppgraderingsforslag som Haukeliveiens Venner har foreslått på Vestlandet og som innebærer at en betydelig del av trafikken både fra Stavanger og Bergen flyttes fra andre øst-vestforbindelser til E134 etter som de nevnte byer får redusert reiseavstand til Østlandet med rundt 10 mil. Haukeliveiens Venners forslag (Ekspressveien) innebærer bl.a. følgende nye parseller og oppgraderinger av E134:

  • omlegging av E134 i Øst-Telemark mellom Meheia og Hjartdal. Traséen legges på nordsiden av Notodden utenom boligområder og uten å berøre landbruksarealer (Heddal). Planene reduserer reiseavstanden med 11 km og reisetiden med 25 minutter, jf.  særskilt vedlegg.
  • omlegging av E134 i Vest-Telemark fra Hjartdal til Grungedal ved bygging av 49 km ny vei. Planene reduserer reiseavstanden med 43 km og reisetiden med 52 minutter, jf. særskilt vedlegg.
  • omlegging av E134 ved Røldal ved bygging av 39 km ny vei, hvor av 2 tunneler med lengde på hhv. 9,8 og 23,7 km. Planene reduserer reiseavstanden med 18 km og reisetiden med 47 minutter.
  • etablering av ny forbindelse mellom Odda og Bergen gjennom Folgefonntunnelen og den nye Jondalstunnelen i kombinasjon med oppgraderinger på nordsiden av Hardangerfjorden (Kvam - Fusa) og videre mot Bergen. Planene reduserer reiseavstanden med 60 km og reisetiden med 75 minutter.

    Fordelene med Ekspressveien er også dels et resultat av planene for Kyststamveien (E39), herunder antatt trasé fra Fusa mot Bergen, samt planene for tunnel under Boknafjorden (Rogfast).

Eksterne innspill