Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Næringslivet i Notodden og omegn er svært opptatt av at det anlegges ny trasé av E134 over Meheia mellom Notodden og Kongsberg. Nåværende veg er en dårlig veiforbindelse som har et meget ugunstig stigningsforhold, krappe svinger og på enkelte steder trafikkfarlige innsnevringer. Vegen er også utformet slik at forbikjøring er nærmest umulig.  Strekningen er ulykkesbelastet og fartsgrensen der derved satt til 70 km i timen. 
I de siste par – tre årene har det vært en betydelig trafikkvekst av østeuropeiske vogntog på E134. Dette er trafikkanter med lite erfaring med den type veier som finnes over Meheia og denne trafikken utgjør således en betydelig ulykkesrisiko

Vi vil anta at stigningsforholdet også er et miljøproblem av relativt store dimensjoner. Vegen trafikkeres av mye tungtrafikk øst/vest.  Et normalt lastet vogntog bruker mellom Notodden og Kongsberg i gjennomsnitt ca 15 og 20 liter pr. mil, mens tilsvarende vogntog på en ”normal” veg bruker mellom 4 og 5 liter pr. mil. Som en kuriositet kan nevnes at et vogntog i de verste stigningene på veien (ca 1.5 mil) bruke over 40 liter pr. mil.

I omverdenen så oppfattes Meheia som en ”fjellovergang” med dårlig vei standard og med store problemer vinterstid.  Dette er selvsagt også riktig og det betyr at Notoddens omdømme som etableringssted blir svekket. Vi merker dette omdømmet i relasjonene til våre kunder og som svekker vår konkurranseevne. Vi har også sett at dette er til hinder for knoppskyting fra de store virksomhetene på Kongsberg, som heller retter seg østover enn mot Notodden.

Totalt sett utgjør denne vegen en flaskehals for utviklingen av næringslivet i Notodden som med sin virksomhet i vesentlig grad er rettet østover retning Kongsberg, Drammen og Oslo. Vi vil derfor nå anmode myndighetene snarest ta affære med å planlegge og anlegge ny veg over Meheia. Veien må utformes med høy standard, jfr. vegen mellom Hokksund og Kongsberg. 

Eksterne innspill