Konseptvalgutredningen (KVU) skal være et grunnlag for gjennomføring av KS1. Det er KVU-en KS1 kvalitetssikrer. Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehovet på og beslutte om det skal startes planlegging etter plan- og bygningsloven.

KVU-en utarbeides av tiltakshaver, og består av seks hoveddeler:

  • Behovsanalyse
  • Mål og strategidokument
  • Overordnet kravdokument
  • Mulighetsstudie
  • Alternativanalyse
  • Føringer for videre planlegging

I konseptvalgutredningen gjøres det en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov, og konkluderer med viktigste behov. Dette danner grunnlaget for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle.

Det er Samferdselsdepartementet som gir mandat for KVU-arbeidet.

Ved utarbeidelse av KVU legges det stor vekt på å gjennomføre en åpen prosess med bred deltakelse fra kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og næringsliv. Rapporten sendes også på høring.

Gvammen–Vågsli (KVU)