Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 290 (tidligere 35) Osloveien, fra Ringerike sykehus i retning Hønefoss sentrum. Prosjektet er finansiert av riksvegmidler og er unntak av resten av prosjektene i "Mindre prosjekter i Buskerud" som Viken har overtatt.

Reguleringsplan for E16–Fv. 290 Hønefoss–Sykehuset ble vedtatt 4.2.2021 av  Ringerike kommune. Dokumentene kan lastes ned fra kartløsningen til Ringerike kommune: kart.ringerike.kommune.no.

Målet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs fv. 290 mellom Hønefoss sentrum og Hvervenkastet. Denne strekningen inngår i E16-ruten for sykkel. Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for riksveg.

Gang- og sykkelvegen vil erstatte dagens fortau langs Osloveien, og strekke seg fra rundkjøringen mellom E16 Arnegårdsveien og Osloveien til krysset mellom Osloveien og Arnegårdsbakken. En strekning på en halv kilometer.

Kart som viser planområdet.
Området er sidebratt, og Osloveien har et stigningsforhold på 5-6%. Som del av prosjektet vil det være behov for å gjøre endringer på Arnegårdsbakken nær fv. 290 Osloveien. Foto: Statens vegvesen

Behov for undersøkelser

Undervegs i planarbeidet kan det bli utført oppmålingsarbeider, kulturminne- og grunnundersøkelser.

Vei:
Fv. 290
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Ringerike
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat

Fv. 290 Hønefoss–Ringerike sykehuset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Øystein Rune Tandberg

Seksjonssjef
E-post:

Simen Aastorp Haga

Planleggingsleder
Telefon:
930 38 543
E-post:

Sist oppdatert: