Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Planlagt informasjonsmøte om gang- og sykkelveg i Grinivegen 8. desember ved samfunnshus vest er avlyst som følge av nye smitteverntiltak.

Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten  skulle i møtet informere om prosjektet, fremdrift og grunnerverv. Dette vil vi komme tilbake til.

Norconsult AS er engasjert som rådgiver for å utarbeide byggeplan, både for veiprosjektet og for vann- og avløpsteknikk. I tillegg vil enkelte andre etater bli involvert gjennom prosjektet. Berørte grunneiere vil kunne oppleve å få kontakt med oss allerede før jul, i forbindelse med grunnboringer og forberedende arbeider i forkant av prosjektets oppstart.

Grunnboringer

I byggeplanprosessen er det viktig å få kartlagt grunnforholdene for geoteknisk prosjektering. DMR miljø- og geoteknikk as vil gjennomføre grunnundersøkelser langs Grinivegen og foreta boreprøver for videre analyse av grunnforholdene. Hvis det blir behov for boringer på privat grunn, vil de berørte bli kontaktet av DMR AS.

Vann og avløp

De eiendommene som blir berørt, vil bli kontaktet av Vann og avløpsetaten. For informasjon angående private stikkledninger, se Vann- og avløpsetatens prosjektside.

Grunnerverv

For å få bygd gang- og sykkelvegen vil en del av boligene langs Grinivegen måtte gi avkall på permanent og midlertidig klausulert areal fra reguleringsplanen. De berørte grunneierne vil bli kontaktet av representant fra Statens vegvesen.

Støy

Reguleringsplanbestemmelsene til gang- og sykkelvegen, har lagt opp til at de mest støyutsatte eiendommene ikke skal ha innendørs støynivå over 35dB. Norconsult vil foreta beregninger og besiktige berørte bygg. De som blir berørt vil bli direkte kontaktet av Norconsult for å avtale tid og oppmøte for besiktigelser.

Bygningsbesiktigelse

Geologer som har ansvar for fjellskjæring ved Bjerkebakken vil oppsøke boliger i nærheten for besiktigelse og tilstandsrapportering. Slike bygningsbesiktigelser er viktige å foreta før vi starter å sprenge siden det kan føre til rystelser. De som blir berørt vil bli direkte kontaktet av Norconsult for å avtale tid og oppmøte for en slik bygningsbesiktigelse.

Kabler

I og med at luftstrekket av kabler er planlagt lagt i bakken, vil grunneiere som er berørt av dette bli kontaktet.

Foreløpig framdrift for ovenstående prosesser

  • Desember – Grunnboringer
  • Januar/februar – Grunneiermøte / støybesiktigelser
  • Mars – Oppstart befaring med grunnerververe fra SVV
  • April – Oppstart bygningsbesiktigelser

Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten og våre representanter er opptatt av å få til en ryddig prosess fram mot en godt utarbeidet byggeplan, og håper på et godt samarbeid! Vi håper på å på nytt kunne invitere til infomøte i løpet av januar, eller når smittesituasjonen tillater det.

Aktuelt for fylke(r): Oslo