Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Planlegging av ny gang- og sykkelveg og forberedelser til utskifting av vann- og avløpsledninger langs Griniveien er i gang.

Statens vegvesen skal på vegne av Bymiljøetaten i Oslo (BYM) ruste opp og etablere sammenhengende gang- og sykkelveg langs Griniveien fra Røakrysset til Bærum grense. Den skal så koples sammen med gang- og sykkelvegløsningen som er bygd på Bærumssiden.

Et sammenhengende gang- og sykkelvegnett er en forutsetning for å få flere til å gå og sykle. Tiltaket i Griniveien er en del av «Plan for sykkelveinettet i Oslo».

Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelveg og fortau.
Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelveg og fortau. Planlagt ferdig desember 2025. Foto: Illustrasjon: Norconsult / Statens vegvesen

Detaljplanlegging og grunnerverv

Statens vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelveg fra Røakrysset til Bærum grense, en strekning på omtrent 750 meter.

Detaljplanleggingen av gang- og sykkelvegen er i gang. Samtidig forbereder Statens vegvesen gjennomføring av grunnerverv. Det er nødvendig for å få plass til den nye gang- og sykkelvegen.

De grunneierne som må avstå grunn, får brev fra Statens vegvesen i begynnelsen av november. Da får de samtidig invitasjon til et grunneiermøte som skal holdes i desember. Befaringer på den enkelte eiendommen skal skje i løpet av våren 2022. Hver enkelt grunneier får egen innkalling til
befaring.

Aktuelt for fylke(r): Oslo