Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-10 legger Statens vegvesen fram planforslag for Parsell 15, E10 Hålogalandsvegen til offentlig ettersyn.

Bakgrunn

Med unntak av parsell 15 ble statlig reguleringsplan for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen vedtatt 20.07.2017. Parsell 15 ble tatt ut av planforslaget for å utarbeide en god og framtidsrettet løsning for innkjøringen til Harstad/ Narvik lufthavn.

Gjenopptakelsen av reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen, parsell 15, omfatter en strekning på 9,8 km, fra kommunegrensen mellom Evenes og Tjeldsund til Lakså i Evenes kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre vegstandard og å korte ned reisetiden. Det legges til rette for kryssområder for å koble ny og eksisterende veg, utfartsparkering og kollektivknutepunkt.  Det er behov for å utbedre innkjøringen til Harstad/ Narvik lufthavn, noe som medfører en omlegging av vegen med nytt kryss fra E10 mot flyplassen.

Planforslaget og merknadsfrist

Planforslaget er tilgjengelig på siden "Reguleringsplan" og du kan se prosjektet som en  kartfortellingen 

Ta kontakt med planleggingsleder hvis det er ønskelig å få tilsendt plandokumentene per post.

Merknader til planarbeidet sendes innen 1. september 2021 til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Oversendelsen må merkes «20/41041»

Kontaktinfo

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte:

  • Planleggingsleder Unni Kufaas, tlf. 99 27 86 56, e‐post: eller
  • Byggherrestøtte Line Vestnes, tlf.90 91 25 33, e-post: