Før byggestart for nye E134 Oslofjordforbindelsen gjøres det arkeologiske undersøkelser.

Bilde av fire arkeologer sett bakfra som går gjennom jorden etter deler.
Jord blir systematisk gått gjennom av arkeologene for å finne spor av tidligere tider. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen

På Stubberud, like over det østlige utløpet av Frogntunnelen graves det frem spor og rester fra steinalderen.Her bodde det mennesker allerede for 8500 år siden, og  strandlinjen gikk i området som i dag ligger 60-70 meter over havet. Når det skal bygges ny vei her, er derfor arkeologiske undersøkelser en viktig del av forarbeidet.

– I hele dette området gjøres det mye funn. Det betyr at dette enten har vært faste boplasser over tid, eller at det har vært en plass man har vendt tilbake til, forteller arkeolog Sverre Magnus Stubberud.

Stubberud er arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. At han deler navn med området de nå graver ut er en tilfeldighet, men arbeidet han og resten av arkeologene gjør her er alt annet enn tilfeldig. Inndelt etter et koordinatsystem, blir jord og området gått gjennom rute for rute.

Flint og redskaper

Arkeolog Sverre Magnus Stubberud med en slipestein fra steinalderen. Denne ble blant annet brukt for å slipe økser.
Arkeolog Sverre Magnus Stubberud med en slipestein fra steinalderen. Denne ble blant annet brukt for å slipe økser. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen

Kun få centimeter ned i jorden finner arkeologene spor fra flere tusen år gamle boplasser. Mye av det som blir funnet er slått flint, som i steinalderen blant annet ble brukt til å lage små redskaper som bor og pilspisser. Dette utgjør mesteparten av funnene, men det er også gjort funn av større redskaper, som deler av en kniv og slipeplate.  

– Dette er en slipeplate i sandstein, brukt til å blant annet slipe økser. Dette er en bergart det ikke finnes noe særlig av i dette området. Det er derfor mulig denne steinen kan ha vært fraktet en relativt lang vei før den kom hit, sier Stubberud og viser frem litt av det som er funnet så langt. 

Hvert enkelt funn sier ikke så mye, men det sammenhengen mellom alle de ulike funnene som danner et bilde av området og hvordan livet i steinalderen var.

Funn av brent bein

Arkeologene har også funnet mange biter av brente bein, der et par av de er i en slik tilstand at de kan dateres og artsbestemmes senere. 

– Under utgravingene i Vassum, ikke langt unna her, ble det i 2019 funnet bein fra en hund. Det var det eneste husdyret man hadde i steinalderen, forteller Stubberud.

I området er det også tidligere funnet rester fra dyr som rev, oter, hval, hjortedyr og fugler. Det er bare beinrester som er brent som fortsatt er mulig å finne flere tusen år etter.

Ny Oslofjordforbindelse

Utgravingene gjøres i forkant av arbeidet med nye E134 Oslofjordforbindelsen. Veien skal utvides fra to til fire felt mellom Måna og Vassum i Frogn, og et nytt tunnelløp skal bygges for Oslofjord-, Frogn- og Vassumtunnelen. I tillegg blir det et kryss for avkjøring mot en ny fylkesvei mot Nesodden. Denne avkjøringen vil gå gjennom dette området.

E134 er en viktig alternativ vegforbindelse utenom Oslo, mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud. Nylig ga Stortinget klarsignal for bygging av veien som skal sørge for en tryggere og mer forutsigbar forbindelse for trafikanter og godstransport. Anleggsstart er i 2025.

Statens vegvesen - Graver frem 8500 år gammel historie

Video fra arkeologiske utgravinger før oppstart av E134 Oslofjordforbindelsen, juni 2024.