Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp under bygging av E134 – Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2.

Frist for å sende uttalelser til søknaden er 16.09.2022. I samsvar med forurensningsforskriften sendes søknaden på høring til berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser samt andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Oslofjordtunnelen fra Frognsiden på østsiden av fjorden
E134 Oslofjordforbindelsen søker Statsforvalteren om utslippstillatelse for byggetrinn 2. Høringsfrist er 16. september. (Foto: Kjell Wold)

Åpnet byggetrinn 1 i 2000

Stortingsproposisjon 87 (1995‐96) vedtok at Oslofjordtunnelen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble planlagt gjennomført i to byggetrinn. Første byggetrinn med dagens Oslofjordtunnel i ett løp og med ekstra krabbefelt i stigningene åpnet 29. juni 2000.

Byggetrinn 2, som nå skal igangsettes, omfatter bygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden nedstrøms dagens tunnel og oppgradering av strekningen Måna‐Vassum på østsiden av fjorden til firefelts veg inklusiv nytt tunnelløp i Frogntunnelen og i Vassumtunnelen.

Prosjektet omfatter også kryssløsninger på Måna i Frogn og Verpen i Asker, og etablering av nytt broløp på ca. 200 m langs Bråtan bro, Holtebråte bro, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna. Strekningen er på om lag 14 kilometer, hvorav litt over halvparten er nytt løp under Oslofjorden.

Statsforvalteren avgjør

Uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 16.09.2022. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer 2021/35270.

Søknaden er lagt ut på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.

Aktuelt for fylke(r): Viken