Høring om konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden

— Store statlige samferdselsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal i en tidlig fase kvalitetssikres av eksterne konsulenter, såkalt KS1. Hensikten er å sikre et godt beslutningsunderlag for valg av løsning.

KVUen ferdig i høst

— Konseptvalgutredningen skulle etter planen vært ferdig i løpet av sommeren, men prosjektet trenger noe mer tid.

Hva skjer i høringsrunden?

— -Alle kan uttale seg og kommentere KVU-rapporten i høringsrunden. Høringen er en viktig del KVU-prosessen og av grunnlaget for regjeringens behandling, sier prosjektleder Anders Jordbakke.

KVU-prosessen fra A til Å

— I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for veg og jernbane med bru eller tunnel. Særlig bruløsninger kan gi store konflikter med ulike arealinteresser, herunder områder som har nasjonalt vern.

Fire konsepter i fokus

— Prosjektet utreder videre fire konsepter for kryssing av Oslofjorden: Ny fast forbindelse over Hurumlandet, forbedret ferjetilbud og bru eller tunnel mellom Moss og Horten. I tillegg utredes en løsning med bru for rv. 23 over Oslofjorden.

"Broen 3"

— Konferansen "Broen 3" ble arrangert av Region Vestviken og Hurum kommune. Målet for konferansen var å se på hvordan ulike krysninger av Oslofjorden kan bidra til å utvikle regionen.

Film om KVUen

— Arbeidet med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden ble presentert på den internasjonale konferansen Strait Crossings i Bergen 16. - 19. juni. I tillegg til presentasjoner om henholdsvis regionale virkninger og teknologiske muligheter ble det snurret film.

Konsepter i tre korridorer under lupen

— Prosjektet KVU for kryssing av Oslofjorden har denne våren vurdert virkninger av ulike konsepter med bedre ferjetilbud og med veg (bruer og tunneler). Arbeidet omfatter transportanalyse og vurdering av nasjonale og regionale arealinteresser.