Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen rv. 22 / rv. 111 Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad. KVUen vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord / rv 4 via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo. Aktuelle vegforbindelser å analysere er E6, rv. 111 / rv. 22 / fv. 22 Fredrikstad–Lillestrøm–Nittedal, samt fv.120 Moss–Elvestad–Lillestrøm. Det er naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger.

Hensikten med å gjennomføre konseptvalgutredninger er å bidra til å planlegge og realisere de prosjektene som gir størst nytte for samfunnet. Alle investeringsprosjekter som har en antatt kostnad over 750 millioner kroner, skal utredes faglig på konseptnivå og kvalitetssikres. Det er regjeringen som beslutter om det skal planlegges videre etter plan- og bygningsloven eller om prosjektet skrinlegges.

Konseptvalgutredning (KVU) er en bestilling gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. I forbindelse med framleggelsen av NTP for 2018-2029 ga Stortinget noen nye føringer ved følgende merknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteen:

Komiteen støtter opp om en «Ring 4» rundt Oslo, men vil henstille at strekningen Gardermoen–Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad utredes. Etter komiteens oppfatning er dagens vegnett i Fet og Skedsmo ikke dimensjonert til å ta unna for økt trafikk fra øst og sør, og derfor må også en forbindelse mellom Fetsund og Gardermoen tas med i en slik utredning.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet (VD) om å komme tilbake med nærmere prosjektplaner/utfordringer for KVU-arbeidet. Det er laget et utfordringsnotatet som skal gi grunnlag for Samferdselsdepartementet til å lage et mandat for utredningen, gi nasjonale føringer for arbeidet og fastsette samfunnsmål.

Hovedutfordringene vurderes å være:

Trafikanter velger å kjøre gjennom Oslo selv om det ikke er målpunktet

De aktuelle vegforbindelsene i utredningskorridoren har kortere reiselengder for gjennomgående trafikk enn E6 gjennom Oslo. Lav vegstandard på disse vegforbindelsene fører til at trafikk som ikke har det sentrale Oslo-området som målpunkt i stor grad likevel velger å kjøre gjennom Oslo, selv i rushtiden. For nærings- og godstransportene betyr dette høyere transportkostnader, og mindre pålitelighet og forutsigbarhet i transportsystemet. I tillegg betyr det mer trafikk og miljøulemper på et allerede belastet vegnett gjennom Oslo.

Utvikling av en god regional transportmodell for vegsystemet, med bl.a. kartlegging av målpunkt/trafikkmengder for ulike trafikantgrupper som skal kjøre forbi Oslo vil være en sentral oppgave i analyseområdet

Vegnettet er sårbart for hendelser

Ved planlagte og ikke planlagte hendelser på E6, for eksempel stengte tunnelløp, finnes det i dag ikke en alternativ rute utenfor Oslo som tilfredsstiller kravene i vegnormalene. Konsekvensene er økt risiko for trafikkulykker, og et mer sårbart vegnett som ikke sikrer nødvendig beredskap

Utbygging av veger og annen infrastruktur fører til endret arealbruk

Det er relativt store forskjeller innen analyseområdet når det gjelder omfang og kvalitet på vegnettet, og særlig næringsliv og innbyggere i enkelte kommuner i Indre Østfold og Østre Romerike har i dag ikke et like godt vegtilbud som den øvrige befolkningen. Det er et mål å sikre god mobilitet, et effektivt bo- og arbeidsmarked og regional utvikling. Samtidig er det en utfordring å bygge ut veger uten at dette fører til arealbruk som ikke er ønsket i et samfunnsperspektiv.

Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange

Det er et mål at veksten i persontransporten i de største byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. I analyseområdet omfattes både Nedre Glomma, Oslo og Romerike av dette målet. Det er en utfordring å bygge bedre vegforbindelser mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike samtidig som det ikke skal bidra til vekst i personbiltrafikken i byområdene.

På bakgrunn av problembeskrivelsen og analysen, er følgende foreløpig prosjektutløsende behov definert i utfordringsnotatet:

  • Det er behov for en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike for at vegnettet skal bli mer robust og pålitelig, avlaste E6 sentralt i Oslo, og sikre nødvendig beredskap.

  • Det er lagt opp til å se nærmere på både et utbedringskonsept og en utbyggingskonsept for korridorene langs rv. 22 / rv. 111 og fv. 120.

KVU for vegforbindelse øst for Oslo