Ulike konsepter skal utredes for en bedre vegforbindelsen mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike, med tilknytning til rv. 4, som sikrer nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen rv. 22 / rv. 111* Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad. KVUen vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord / rv. 4 via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo.Trafikkberedskap har også vært et viktig moment bla. for å vurdere omkjøringsmulighet  for modulvogntog dersom E6 skulle bli stengt i en periode.

Aktuelle vegforbindelser å analysere er E6, rv. 111 / rv. 22 / fv. 22 Fredrikstad–Lillestrøm–Nittedal, samt fv. 120 Moss–Elvestad–Lillestrøm. Det er naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger.

Konseptvalgutredning (KVU) og KS1 for vegforbindelse øst for Oslo, som er en bestilling gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er gjennomført og ligger hos Samferdselsdepartementet til vurderering. 

Bilde av et kart som viser området for Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo.

* Rv. 111 ble hetende rv. 22 fra mars 2019.

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Indre Østfold, Nittedal, Lillestrøm, Enebakk, Sarpsborg, Ullensaker, Rakkestad, Fredrikstad, Rælingen, Oslo, Våler, Moss
Fylker:
Viken, Oslo
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Kart: Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Industrigata 1, Lillehammer

Kontakter

Fred Anton Mykland

Prosjektleder
Telefon:
95 81 25 49
E-post:

Silja Lena Løken

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95 13 63 29
E-post:

Sist oppdatert: