Vegvalg Tromsø er en videreføring av Transportplanen for Tromsø. Transportplanen beskriver en by som står foran store utfordring­er med økende biltrafikk, redusert framkommelighet, økning av CO2-utslipp, støv og støyplager. Transportplanen omfatter også utvikling av vegnettet som finansieres gjennom Nasjonal Transportplan (NTP), og er en del av store statlige investeringstiltak.

Konseptvalgutredning

Finansdepartementet har vedtatt at statlige investeringsprosjekt over 500 mill kroner skal utredes i tidlig planfase før det gis tilsagn om statlig finansiering.

Samferselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tromsø. Til å gjennomføre dette arbeidet har Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune etablert prosjektet Vegvalg Tromsø. I til­legg har prosjektet involvert andre offentlige etater, næringsliv, transportselskaper, miljøorganisasjoner og bydelsrådene i sitt arbeid.

Tenk Tromsø