Bypakken er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport.

I bypakken skal Vegvesenet bygge følgende prosjekter:

  • E8 Flyplasstunnelen (rv 862 Tverrforbindelsen), som er det største enkeltprosjektet i bypakke Tenk Tromsø. 

Her kan  du lese mer om bypakke Tenk Tromsø

For å oppdatere deg på prosjektene i bypakken følger du lenkene over. Historikken i prosjektet finner du i Konseptvalgutredningen (KVU) og i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen under:

Tromsø er en attraktiv by som vokser raskt. Så attraktiv er byen at beregningene viser at Tromsø vil ha 20 prosent flere innbyggere i 2030. Uten nye reisevaner vil byen ha 30.000 flere bilturer hver dag. Tenk Tromsø er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen for at byen kan vokse, samtidig som vi kommer oss raskere og mer miljøvennlig fram langs nye gang-, sykkel- og bilveger.

Målene for «Tenk Tromsø»:

  • Busstilbudet skal være så godt at Tromsøs innbyggere velger kollektivt på to av ti daglige reiser, og at vi skal reise 20 prosent raskere med bussen.
  • Sykkel- og gangvegene skal være så gode at vi går eller sykler på tre av ti av våre daglige reiser.
Tenk Tromsø
Foto: Marius Fiskum

Utgangspunktet for Tenk Tromsø er at Tromsø kommune skal få en byvekstavtale med staten. En slik avtale innebærer at kommunen vil få flere milliarder kroner fra staten til forbedring av vegnett, kollektivtilbud og gang- og sykkelstier. For å få en slik avtale i havn må imidlertid det lokale også bidra, økonomisk og ved å holde personbiltrafikken på dagens nivå. Gjennom en rekke prosjekter som skal finansieres av byvekstavtalen vil tromsøværinger få flere alternative reisemetoder, og en raskere og en mer trafikksikker ferdsel både til fots, på sykkel og i bilen. For å gjøre de nødvendige og nye reisevanene mulig – og fristende – skal samarbeidspartnerne i årene som kommer bygge nye veger, gangveger, sykkelveger og skape bedre kollektivløsninger. På denne måten skal Tenk Tromsø forberede byen på at vi om få år blir rundt 15.000 flere mennesker i byen vår.

De tre samarbeidsaktørene er representert i styringsgruppa til Tenk Tromsø, som leder hele det overordnede prosjektet. Styringsgruppa består av Ragni Løkholm Ramberg (leder), fra Tromsø kommune, Ivar B. Prestbakmo fra Fylkeskommunen, Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen og Bjørne Grimsrud fra Statens vegvesen.

Det er utredningsarbeidet gjennomført i Transportnett Tromsø som danner grunnlaget for det videre arbeidet i Tenk Tromsø.

Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms og Finnmark

Tromsø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre