Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Vi starter arbeidene med å oppgradere tunnelene etter kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.

Arbeidene starter natten mellom 14. og 15. februar 2022. Arbeidene vil i hovedsak utføres som nattarbeid med stengte tunneler, og er planlagt å være ferdig ved årsskiftet 2023/2024.

Det er hovedsakelig sikkerhetsutrustning som nødtelefoner, rømningslys, hendelsesdeteksjon og kameraovervåkning (ITV med AID) og variable fartsgrenseskilt som blir nytt/skal skiftes, så det blir ingen større synlige endringer på veg eller tunnel. Tekniske bygg inne i tunnelen skal også utvides, men arbeidet vil foregå i bergrom som allerede er bak dører inne i tunnelen.

Det trafikantene nok vil merke mest etter at oppgraderingen er avsluttet, er at dagens fotobokser som gjør punktmålinger av farten erstattes av nye bokser som gjør strekningsmålinger i begge retninger. Dette ventes å kunne gi en god sikkerhetseffekt på strekningen.

Nattestenging med omkjøringsveg

For å få en effektiv fremdrift på arbeidet, vil tunnelene bli stengt fra kl. 20:00 til kl. 06:00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag kved. Fredag kveld stenges det først kl. 22:00, og åpnes 08:00 på lørdag. Natt til søndag blir det altså ikke stengt pga. arbeid med tunneloppgraderingen.

Det vil også pågå noe arbeid på dagtid i tunnelene, som vil medføre nedsatt hastighet. Dette gjøres for å få kortere byggetid og bilistene må ta ekstra hensyn.

Dette medfører at en del flere bilister blir berørt av nattestenging enn ved nattestengninger man ellers har vært vant med, og det vil derfor være fornuftig å beregne noe lengre reisetid hvis en for eksempel skal rekke et fly. Det skal kun arbeides natt på en strekning om gangen. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet:

  1. Øysand–Buvika og omfatter Brekktunnelen.
  2. Børsa–Thamshavn og omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika–Børsa og omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Det vil også bli behov for inntil 10 «helgestengninger». Disse vil vare fra fredag kl. 22:00 til søndag kl. 14:00, og de blir varslet spesielt.

Fremkommelighet og sikkerhet i byggeperioden

For å øke sikkerheten på omkjøringsvegen økes vinterdriftsstandarden på Fv. 800 til saltet barveg så lenge tunneloppgraderingen pågår på hele strekningen. I tillegg er det gjort egne avtaler med brannvesen og andre etater slik at de har god innsikt i prosjektet og kan planlegge sin beredskap.

Sikkerhetsnivået i tunnelene skal gjennom hele perioden holde samme standard som de har i dag, om ikke vil avbøtende tiltak bli iverksatt. Som en del av prosjektet stasjoneres i løpet av 2022 en ny branntankbil i Børsa spesialtilpasset for innsats i tunnel med blant annet vannkanon og skum.

Organisering

Statens vegvesen er prosjekteier og har sammen med OPS-selskapet Orkdalsvegen AS som bygget og drifter vegen planlagt oppgraderingen sammen i flere år. Orkdalsvegen AS har blant annet med seg Skanska AS som utførende entreprenør og flere andre underentreprenører til å gjennomføre oppdraget.