Statens vegvesen oppfordrer alle som har mulighet til det om å la bilen stå og benytte alternative transportmetoder.

Vår-høst 2023: I forbindelse med oppgradering av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 i Oslo vil det bli nedsatt hastighet, innsnevringer av vegbanen og redusert fremkommelighet. Det vil i hovedsak gjelde fra juni til oktober. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå om du kan og heller velge alternativ transport.
Vår-høst 2023: I forbindelse med oppgradering av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 i Oslo vil det bli nedsatt hastighet, innsnevringer av vegbanen og redusert fremkommelighet. Det vil i hovedsak gjelde fra juni til oktober. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå om du kan og heller velge alternativ transport. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fra juni vil det pågå døgnkontinuerlige anleggsarbeid på E18 mellom Sjølyst- og Bygdøylokket.

Bygdøy- og Sjølystlokket skal oppgraderes sommer og høst 2023. Oppgraderingen omfatter kjørebanen, betongkonstruksjonene, vann- og avløpsledninger og tekniske installasjoner. I tillegg skal eksisterende rør for Hoffselva skiftes ut og erstattes av en betongkulvert. Kjørehøyden under Bygdøylokket skal heves slik at høyere kjøretøy kan passere under.

Arbeidene er en del av det omfattende tunneloppgraderingsprosjektet i Oslo som har pågått i flere år.

Døgnkontinuerlige arbeider

Fra 3. juni til 1. september vil det pågå døgnkontinuerlig arbeider på E18 mellom Sjølyst og Bygdøy. I Sjølystlokket skal Hoffselva, som ble lagt i rør på 1950-tallet, graves frem. Kapasiteten til eksisterende rør i Hoffselva er beregnet til 20-års flom. Det gamle røret har omfattende skader og skal skiftes ut med en ny betongkulvert. Den nye kulverten får en flomkapasitet tilsvarende 200-års flom.

Redusert kapasitet på E18

Anleggsarbeidene vil medføre redusert kapasitet på E18 i sommer. Vegen skal snevres inn til ett kjørefelt i hver kjøreretning.  Redusert kapasitet på vegnettet vil føre til kø og trafikale utfordringer i området. Trafikantene må beregne ekstra reisetid.

Kollektivt, sykkel eller gange

Statens vegvesen ber de som kan om å endre reisevanene. Dersom alle som i dag kjører bil, fortsetter å kjøre bil på E18 ved Sjølyst- og Bygdøylokket etter 3. juni, må det forventes kø og store forsinkelser gjennom sommeren.

Det er derfor viktig at dersom du kan, lar bilen stå og benytter alternative transportmetoder som kollektivtransport, sykkel eller gange.

Dersom du må kjøre oppfordrer vi deg til å velge andre ruter, samt unngå rushtidene. Det vil bli skiltet omkjøring via ring 3 i hele anleggsperioden.

Kontakt:

Øyvind Sæther
Byggeleder

977 42 974

Arbeidene som skal utføres:

  • Oppgradering av kulverten til Hoffselva under Sjølystlokket
  • Oppgradering av overvannsystemet
  • Fornying av gaterister og sluk
  • Utskifting av belysning
  • Reparasjon av skulder
  • Fornyelse av betongrekkverk under Bygdøylokket
  • Gjennomføring av trafikksikkerhetsmessige tiltak i dagsone
  • Gjennomføring av tiltak for å utbedre skader i vegbanen
  • Reparasjon av betong
  • Utskifting av enkelte skilt og oppsetting av nye trafikkportaler i dagsone
Aktuelt for fylke(r): Oslo