1. juli stenges Ring 1 mellom Oslo Spektrum og St. Olavsgate for all biltrafikk. Vegen holdes stengt i tre år.

Hammersborgtunnelen skal bygges om og senkes under nytt regjeringskvartal. Vaterlandstunnelen skal oppgraderes.

Fra 1. juli og i tre åre fremover vil Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo være stengt for all trafikk. Hammersborgtunnelen skal bygges om og Vaterlandstunnlen skal oppgraderes.
Fra 1. juli og i tre åre fremover vil Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo være stengt for all trafikk. Hammersborgtunnelen skal bygges om og Vaterlandstunnlen skal oppgraderes. Foto: Erik Larsstuen/ Statens vegvesen

Siden i fjor høst har Veidekke og Vegvesenet jobbet med detaljene i prosjektet.

«Nå har vi så god oversikt at vi kan sette stengedatoen. Vi velger å stenge Ring 1 stenges når trafikken er lav og det er mindre trykk på kollektivtrafikken. På den måten vil vi legge til rette for en mykere overgang til nytt trafikkmønster og nye ruter for kollektivtrafikken», sier prosjektleder for Ring 1-prosjektet i Statens vegvesen, Elin Hermanstad Havik.

Ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgraderingen av Vaterlandstunnelen vil pågå i tre år. Ring 1 mellom Oslo Spektrum og St. Olavsgate vil da være stengt for trafikk.

I forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal skal Hammersborgtunnelen senkes som et sikkerhetstiltak. Dette er et tidkrevende arbeid i et område med vanskelige grunnforhold.

Tunnelene er gamle og har behov for utskifting av installasjoner og reparasjon av konstruksjoner og vegbane. All infrastruktur skal skiftes ut slik at kravene til tunnelsikkerhet ivaretas.

Trafikkavvikling i stengeperioden

Når Ring 1 stenges vil det påvirke trafikken i sentrum. Kapasiteten på vegnettet er allerede i dag presset og stengingen vil gi økte køer.

«Statens vegvesen vil legge til rette for omkjøring på riksveinettet. Vi vil løpende følge opp tiltakene både gjennom ferien og når trafikken bygger seg opp igjen etter ferien, og eventuelt gjøre justeringer», sier Halvard Gavelstad, prosjektleder trafikk i Statens vegvesen.

«Det viktigste er å sørge for at de reisende får et best mulig tilbud selv når Ring 1 stenger. Det er umulig forutse nøyaktig hvor store konsekvensene blir, men vi gjør alt vi kan for å begrense dem for de som reiser kollektivt. Vi har funnet gode løsninger for bussene som i dag går gjennom tunnelen, og vil jobbe med å informere de reisende i god tid før stengningen om konsekvensene for sin rute», sier Snorre Lægran, plandirektør i Ruter.

«Ikke alle har et valg om å la bilen stå. Byen har en stor andel trafikk som må frem. Det er for eksempel nødetater, vareleverandører, tjenesteleverandører og kollektivtransporttilbydere. Disse må få prioritet på veinettet. Privatbilister som har et valg bør kjøre mindre og heller velge kollektivtransport, sykkel eller gange», sier Elin Hermanstad Havik.

Statens vegvesen oppfordrer bilistene til å bruke Ring 3 og E18 fremfor bygatene nord for Ring 1. Vegvesenet ønsker at minst mulig trafikk skal finne veien til bygatene.

For mer informasjon:

Elin Hermanstad Havik
Prosjektleder Ring 1-prosjektet

481 18 540

Aktuelt for fylke(r): Oslo