Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Synliggjør konsekvensene av midlertidig stenging av Ring 1 og aktuelle tiltak for å redusere ulemper.

Last ned hele trafikkanalyserapporten i bunn av artikkelen

Statens vegvesen har utarbeidet en supplerende trafikkanalyse som har til hensikt å synliggjøre konsekvensene av midlertidig stengt Ring 1. Den midlertidige stengingen av Ring 1 er utløst av utbygging av prosjektet Nytt regjeringskvartal og tilhørende ombygging og oppgradering av Hammersborg- og Vaterlandstunnelen. Byggetiden har en varighet på tre år.

Den opprinnelige trafikkanalysen fra 20.06.2022, utarbeidet av Sweco, er oppdatert og utarbeidet av Statens vegvesen internt. Statens vegvesen har i den supplerende trafikkanalysen analysert og vurdert ulike alternativer for beredskapstrasé, omkjøringsvei og kollektivregulering ved midlertidig stengning av Ring 1.

Statens vegvesens anbefalinger av beredskapstrasé, omkjøringstrasé og kollektivregulering

 

Beredskapstrasé

Ring 1 er i dag beredskapstrasé for Festningsdelen av E18 Operatunnelen, og det er nødvendig med et alternativ der Operatunnelen raskt kan tømmes ved alvorlige hendelser som f.eks. brann. Statens vegvesen anbefaler å benytte Rådhusgata for vestrettet trafikk og Akershusstranda for østrettet trafikk over Rådhusplassen. Statens vegvesen er avhengig av å få traseen godkjent av veieier som er Oslo kommune og Havnevesenet.

Omkjøringstrasé

Ved en stengning av Ring 1 viser trafikkberegninger en økning av trafikken i E18 Operatunnelen på 8-10 000 ÅDT*, mens bygatene nord for Ring 1 får en samlet trafikkøkning på 3-5 000 ÅDT. Hoveddelen av den omfordelte trafikken benytter dermed E18 til/fra sentrum.

Det er vurdert en rekke ulike alternativer for en eventuelt skiltet omkjøringstrasé nord for Ring 1. Alle alternativene har svakheter og usikkerhetsmomenter, og Statens vegvesen anbefaler derfor ikke skilting av omkjøring nord for Ring 1. For å redusere ulempene i bygatene anbefaler Statens vegvesen at framkommelighet for kollektivtrafikk, nødetater og næringstransport prioriteres sterkt gjennom skilting og aktiv trafikkstyring.

Statens vegvesen vil informere godt i forkant og under den midlertidige stengningen med sikte på å redusere unødvendig biltrafikk i Oslo sentrum, og overføre trafikk til kollektiv, sykkel og gange. Dette vil også bygge opp under programmet Bilfritt Bylivs ambisjon.

Ring 1 vil bli skiltet mellom Oslo Spektrum og E18 Operatunnelen på Sørenga og ved Havnelageret, og mellom St. Olavs gate og E18 Operatunnelen ved Vestbanen og på Filipstad.

Kollektivregulering

Statens vegvesen anbefaler å gå videre med en kombinasjon av prinsippene «Terminere regionbusser i vestre del av sentrum/ Nationaltheatret/ Vika området» og «Kjøre direkte til Bussterminalen via Operatunnelen». I tillegg anbefaler Statens vegvesen å vurdere å benytte søndre kollektivstreng i Oslo sentrum (Stortingsgata og Tollbugata) med terminering øst i sentrum.

*ÅDT: gjennomsnittlig antall kjøretøy gjennom et tellepunkt per døgn gjennom et år.

For ytterligere informasjon: se vegvesen.no/tunneleroslo

Kontakt:

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder

481 18 540

Aktuelt for fylke(r): Oslo