Prosjektet er delt i 6 parseller:

  • Parsell 1 Treungen-Stråndrak (ca. 5,4 km) i byggjefase, ferdig sommar 2023. Vedtatte plandokumenta
  • Parsell 2 Stråndrak-Nes (ca. 5,2 km) ferdig bygd i løpet av 2021.
  • Parsell 3 Nes-Kyrkjebygdheia (ca. 6,8 km) godkjend reguleringsplan, kontrakt lyst ut på anbod vår/sommar 2022 med byggjestart hausten 2022. Vedtatte plandokumenta
  • Parsell 4 Kyrkjebygda-Kilen (ca. 7 km) ferdig bygd.
  • Parsell 5 Kilen-Steane (ca. 7 km) ferdig bygd.
  • Parsell 6 Steane-Vrådal (ca. 6 km) reguleringsplanarbeidet startar vinter 2022/2023.

Dagens rv. 41 har mange svingar og generelt smal vegbreidd som reduserer framkomst for alle trafikantar. Dagens årsdøgnstrafikk (ÅDT) er 650 og blir auka forventa til 800 etter 20 år. Frå Steane til Vrådal er trafikken noko høgare, ÅDT er i dag omlag 1000 og blir forventa å auke til 1200 etter 20 år.

Vegen ligg i eit kupert og utfordrande terreng der dagens veg i stor grad følgjer Nisser med vatnet på den eine sida og bratt fjell på den andre sida. Landskapet gjer det derfor naturleg å leggje den nye vegen i stor grad i dagens trasé, men samtidig vurdere alternative linjer.

Vei:
Rv. 41
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Nissedal
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
18000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
120 millioner. I tillegg kjem planlegginga.
Oppstart:
2020

Rv. 41 Treungen–Vrådal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edvard Straumsnes

Byggeleiar for parsell Stråndrak–Nes
Telefon:
93 06 49 06
E-post:

Joacim Jensen

Byggeleiar for parsell Treungen–Stråndrak
Telefon:
40 41 22 49
E-post:

Tone-Lill Pedersen

Prosjekteringsleiar
Telefon:
90 92 21 09
E-post:

Sist oppdatert: