Strekninga frå Treungen til Vrådal er i generell dårleg forfatning.

Dagens rv. 41 har mange svingar og generelt smal vegbreidd som reduserer framkomst for alle trafikantar. Dagens årsdøgnstrafikk (ÅDT) er 650 og blir auka forventa til 800 etter 20 år. Frå Steane til Vrådal er trafikken noko høgare, ÅDT er i dag omlag 1000 og blir forventa å auke til 1200 etter 20 år.

Vegen ligg i eit kupert og utfordrande terreng der dagens veg i stor grad følgjer Nisser med vatnet på den eine sida og bratt fjell på den andre sida. Landskapet gjer det derfor naturleg å leggje den nye vegen i stor grad i dagens trasé, men samtidig vurdere alternative linjer.

Vei:
Rv. 41
Fase:
Planfase
Kommuner:
Nissedal
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
18000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
120 millioner. I tillegg kommer planleggingen.
Oppstart:
2020
Antatt åpnet:
2022

Rv. 41 Treungen–Vrådal © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Tone-Lill Pedersen

Prosjekteringsleder for byggeplan parsell Treungen–Stråndrak
Telefon:
90 92 21 09
E-post:

Edvard Straumsnes

Byggeleder for parsell Stråndrak–Nes
Telefon:
93 06 49 06
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre