Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Grue kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny Piksrud bru på riksveg 2 og ber om innspill til planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny Piksrud bru. Brua har overflateskader, setningsskader og skader på kantdragerne. Vegbanen over brua er derfor nå innsnevret og fartsgrensen er satt ned. Strekningen Grinder til Nor, inkludert Piksrud bru er tidligere regulert dimensjoneringsklasse H1. Ny Piksrud bru med tilstøtende veg vil også derfor planlegges etter H1 standard med formål å oppnå økt fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Kart med planområdet tegnet inn.
Planavgrensningen er vist med stiplet blå linje.

Statens veivesen ønsker å regulere arealer for å etablere ny bru i dagens veitrasé i tillegg til nødvendig areal til midlertidig omlagt vei og anleggsområde. Det planlegges å bygge ny Piksrud bru i dagens veitrasé slik at brua ligger godt inkludert i landskapet og koblet på videre veiføring. Planområdet er samtidig stort nok til at ny Piksrud bru kan plasseres parallelt med eksisterende bru, dersom det vises gjennom planprosessen at denne plasseringen er mer hensiktsmessig.

Piksrud bru krysser Solørbanen. Planen inkluderer derfor areal som åpner for midlertidig vei nord eller sør for brua. På den måten inkluderes nødvendig areal i planavgrensningen til å etablere en god midlertidig løsning for anleggsfasen, som minsker konsekvensene for jernbanen. Gjennomføring og konsekvenser av anleggsfasen vurderes i planprosessen.

I tillegg til ny Piksrud bru innebærer planen forbedring av Kveia bru (kulvert) over bekken nord for Piksrud bru med breddeutvidelse til H1-standard. Vurdering av hydrologiske forhold og konsekvenser for Kveia som er et viktig bekkeløp blir en del av planprosessen. Vi vil også vurdere trafikksikkerheten for avkjørslene innenfor planområdet, og eventuelt foreslå utbedringstiltak.

Ikke krav til konsekvensutredning

Oppstartsmøte med Grue kommune ble gjennomført 09.06.2022. Det stilles ikke krav til utarbeidelse av konsekvensutredning eller planprogram.

Grunnerverv

Eventuelle konsekvenser for bebyggelse innenfor planavgreningen skal studeres nærmere og dersom tiltaket gir virkning på eksisterende bebyggelse skal grunneiere kontaktes/varsles spesifikt om dette. Arbeidet med eventuelt grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent da det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Se også informasjon for grunneiere som blir berørt når Statens vegvesen skal gjennomføre grunnerverv.

Grunnundersøkelser

Det er foretatt grunnundersøkelser i området, men det kan bli behov for supplerende undersøkelser senere. Det vil også bli gjennomført ulike registreringer i området i tillegg til innmålinger av vegen og sideterrenget.

Private kabler/ledninger/rør

Vi trenger å få oversikt over alle kabler, ledninger, rør og andre installasjoner i grunnen i prosjektområdet. Dette er viktig å vite om under planleggingen og ikke minst bygging. Vi innhenter kart på alle registrerte elementer, men hvis det er private installasjoner i grunnen oppfordrer vi grunneiere til å sende dokumentasjonen til oss.

Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 21. november 2022. Dette kan sendes skriftlig med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller med epost til . Merk sendingen med «21/167435 – Ny Piksrud bru».

Videre prosess

Statens vegvesen vil utarbeide forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Statens vegvesen sender planforslaget på høring til berørte grunneiere, relevante fagmyndigheter og andre som får interesser berørt av forslaget. Det vil da bli anledning til å komme med nye merknader til planforslaget.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte planleggingsleder Eirik Trøften Aas på e-post eller telefon 61 27 12 64.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet