Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Bane NOR starter nå med å utrede konsekvenser av nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Prosjektet omfatter også utvidelse av riksvei 110 i Fredrikstad og fylkesvei 118 med ny Sarpsbru i Sarpsborg, hvor henholdsvis Statens vegvesen og Sarpsborg kommune er aktivt med i planleggingen.

For å komme videre i planleggingen foreslår aktørene noen linjer og områder som skal utredes i detalj (konsekvensutredning). Konsekvensutredningen beskriver hvilken innvirkning prosjektet har på miljø og samfunn, og skal gi planleggerne et godt grunnlag for å kunne anbefale en korridor i kommunedelplan.

- Linjene vi nå går videre med til konsekvensutredning er de vi mener er de beste med den kunnskapen vi har i dag. Vi gjør ingen endelig valg nå, linjene er et utgangspunkt for å kunne utrede konsekvenser. Utredningene skal gi oss mer kunnskap om hvordan prosjektet påvirker miljø og samfunn og gi oss svar på hvordan linjene bør justeres og om de eventuelt må flyttes for å gjøre ulempene minst mulig, forteller planleggingsleder Alf Louis Solvang i Bane NOR.

Den midtre jernbanekorridoren over Rolvsøysund anbefaler Bane NOR å legge bort. Utfordringer med blant annet dårlige grunnforhold kombinert med nærhet til eksisterende og ny fylkesvei 109 er vurdert som så store at korridoren ikke anses som en realistisk løsning. Det er også enighet om at det skal gjøres en tilleggsutredning av muligheter for kryssing av Glomma ved Sarpsfossen. Tilleggsutredningene skal blant annet avklare om en jernbanetrasé nord for Olavsvollen kan være gjennomførbar, og også om det er mulig å legge traseen enda lenger nord.

Anbefalingene finner du nederst her. Hele rapporten finner du her.

Fortsatt tidlig i planleggingen
- Vi forstår at mange sitter med detaljerte spørsmål om disse linjene, spesielt de som kan bli berørt av utbyggingen. Vi er fremdeles tidlig i planleggingen og det er først når vi har bestemt korridor og er i gang med arbeid med reguleringsplan at vi vet hvem som vil bli berørt av prosjektet.

Les mer om planprosessen her og om prosessen med grunnerverv her.

Informasjonsmøter til høsten
Når det er klart hvilken korridor som anbefales og kommunedelplan legges på høring kan alle som vil komme med innspill til planene.

- Før vi kommer så langt skal vi ha åpne informasjonsmøter, åpne kontordager og legge opp til medvirkning med ulike organisasjoner, lag og foreninger. Møtene skal holdes høsten 2017 og vil bli annonsert i lokalpresse og på nett, sier planleggingslederen i Bane NOR.

Aktuelt for fylke(r): Viken