Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sarpsborg kommune vedtok i november 2022 reguleringsplanen for vegprosjektet rv. 22 Hafslund–Dondern.

Statens vegvesen planlegger utvidet rv. 22 mellom Hafslund og Dondern i Sarpsborg kommune. Vegen er i dag smal og lite tilrettelagt for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten for busser, gående og syklende og økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Kollektivfelt

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Vi planlegger også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien.

Oppgradert tilbud for gående og syklende

Vi skal også oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelveg med fortau på nordsiden av riksveg 22 og gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er også planlagt to fotgjengerunderganger; en ved Hafslund skole og en ved Iseveien senter. Gaten er tenkt beplantet med trerekker og alleer, og det skal oppføres nye støyskjermer på deler av strekningen.

Videre planlagt fremdrift:

  • 2023/2024: Grunnerverv
  • 2023/2024: Konkurransegrunnlag
  • 2024: Prekvalifisering av tilbydere og forhandlingsperiode
  • 2024: Forberedende arbeider
  • 2025: Anleggsstart

Kontakter

Jorunn Kveim Låte

Planleggingsleder, Statens vegvesen
Telefon:
99 64 35 01
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Viken