Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8 varsles det at Statens vegvesen igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for etablering av gang- og sykkelveg langs rv. 111 (Iseveien) fra Nygårdshaugen til Holmegil i Sarpsborg kommune.

Detaljreguleringen omfatter etablering av gang- og sykkelveg på nordvestsiden av rv. 111 mellom Nygårdshaugen og Holmegil.

Bussholdeplassene i området svarer ikke til dagens standard med universell utforming. Prosjektet tar sikte på å oppgradere disse såfremt det ikke medfører en uforholdsmessig høy kostnad i forhold til nytte.

Det er flere uoversiktlige private avkjøringer med direkte tilknytning til rv.111. Statens vegvesen ønsker å vurdere disse gjennom et trafikksikkerhetsprosjekt som tas opp i reguleringsplanen, der man søker å gi de aktuelle eiendommene en sikrere tilkomst gjennom etablering av alternative løsninger.

Planområdet er i kommuneplanens arealdels plankart avsatt til vegareal, boligareal, næringsareal, infrastruktur, privat/offentlig tjenesteyting og friområde.

Tiltaket innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger.

Merknadsfrist

Innspill til planarbeidet må sendes skriftlig innen 1. oktober 2015 til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
e-post , merkes 2015/015545

Spørsmål?

Kontaktperson hos Statens vegvesen er Knut Runningen, tlf. 91 10 54 59, e-post

Aktuelt for fylke(r): Viken