Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et forbedret og fremtidsrettet tilbud for trafikantene på den ca. 27 km lange strekningen, med økt framkommelighet, bedre trafikksikkerhet, færre trafikkulykker og forlenget dekkelevetid.

 

Prosjektets overordnede målsetning er å utbedre rv. 25 til en tilfredsstillende vegstandard, gjennom å sikre nødvendig areal for breddeutvidelse og utbedring. Et sentralt punkt er ombygging av kryss for å forbedre trafikksikkerheten. Kryssene er i dag hovedsakelig X-kryss. Reguleringsplanen skal se på en mulig ombygging til sideforskjøvne T-kryss.

Alle konstruksjonene på strekningen, som bruer og underganger, skal vurderes med tanke på behov for utskifting. I reguleringsplanen skal også behov for areal til nye konstruksjoner, og areal til riggområder og omkjøringsveger for utbyggingsfasen avklares. 

Prosjektet er prioritert i Statens vegvesens gjennomføringsplan for 2022-2027. Selv om hele strekningen blir regulert, vil selve utbedringsarbeidet foregå etappevis, fordi det er avhengig av årlige bevilgninger.

Vei:
Rv. 25
Fase:
Planfase
Kommuner:
Elverum
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027

Rv. 25 Løvbergsmoen–Flishøgda © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kjell Arne Jøndal Steine

Prosjektleder
Telefon:
97064443
E-post:

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
Telefon:
24 05 84 77
E-post:

Svein Peder Sund

Grunnerverver
Telefon:
91571415
E-post:

Sist oppdatert: