Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ønsker bedre og tryggere vei mellom Løvbergsmoen og Flishøgda i Elverum. Planlegginga starter med å be om innspill til arbeidet.

Kunngjøringa er i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8. Planen blir utarbeidet etter plan- og bygningslovens §12-3.

Om prosjektet

Utbedringa skal gi en tryggere vei og bedre framkommelighet på den 27 km lange strekninga mellom Elverum og Trysil. Det innebærer blant annet å gjøre veien breiere, bygge om kryss og vurdere om bruer og underganger skal skiftes ut.

De største endringene kommer til å bli ombygging av kryss. Til sammen 15 kryss på strekningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det gjelder spesielt såkalte X-kryss, som er ett kryss med fire armer. Statens vegvesen ønsker å erstatte disse kryssene med to T-kryss med avstand mellom, som gjør det tryggere og mer oversiktlig for trafikantene.

Kart over planområdet for rv. 25 Løvbergsmoen-Flishøgda i Elverum kommune.
Planområdet for rv. 25 Løvbergsmoen-Flishøgda går 50 meter ut fra midten av dagens vei. 100 meter før og etter bruer og underganger, er planområdet utvidet til 75 meter for å ha plass til omkjøringsvei hvis konstruksjonene må skiftes ut. (Kartillustrasjon: Martin Blystad/Statens vegvesen

Planområdet er 27 km i utstrekning og kartet over er et oversiktsbilde. Detaljer er best synlig i den digitale kartløsningen for prosjektet.

Åpne kontordager

Det blir arrangert åpne kontordager 27. og 28. mars mellom kl. 14 og 19 på samfunnshuset Norvang på Hernes, Hernesvegen, 2410 Hernes. Her blir det anledning til å ta opp spørsmål og problemstillinger knyttet til prosjektet.

For å ivareta alle på en god måte, må de som ønsker en samtale avtale tid på forhånd. Ta kontakt med planleggingsleder Espen Sletten Orten. 

Planprosess, framdrift og frist for innspill

I samråd med Elverum kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning. Virkningene av planforslaget vil bli belyst i planbeskrivelsen. 

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet må sendes skriftlig innen 14. april 2023 til:

Statens vegvesen Drift og vedlikehold øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller e-post  til firmapost@vegvesen.no. Merk brevet eller eposten med saksnummer 20/36471.

Det blir ikke sendt ut svarbrev til innspillene, men alle innspill blir behandlet og kommentert ved utarbeidelse av planen. 

Videre prosess

Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan med  tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget blir sendt til Elverum kommune for saksbehandling og førstegangs politisk behandling. Så blir planforslaget sendt på ny høring til berørte grunneiere, relevante fagmyndigheter og andre, før endelig vedtak i Elverum kommune. Det skjer trolig høsten 2024.

Utbedringsprosjekt er avhengig av årlige bevilgninger og gjennomføringen må derfor skje etappevis. Det må foreligge godkjent reguleringsplan og bevilgning til oppstart før prosjektet kan starte.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte planleggingsleder Espen Sletten Orten på e-post espen.orten@vegvesen.no eller telefon 24058477.

Grunnerverer er Svein Peder Sund: E-post
svein.sund@vegvesen.no eller telefon 91571415.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet